Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava ocenení vedci Igor Riečanský a Miroslav Barančík

Medaila SAV za podporu vedy pre Miroslava Barančíka a Čestná plaketa SAV Jána Jessenia pre Igora Riečanského z CEM SAV, v. v. i.

22. 1. 2024 | videné 621-krát

Pri príležitosti životných jubileí SAV ocenila dvoch významných pracovníkov Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. Medailu SAV za podporu vedy si z rúk predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., prevzal RNDr. Miroslav Barančík, DrSc., riaditeľ Ústavu pre výskum srdca CEM SAV. Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia udelili MUDr. Igorovi Riečanskému, PhD., vedúcemu Oddelenia behaviorálnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV.

Slávnostné stretnutia pri príležitosti udeľovania ocenení sú dôkazom, že SAV stojí na pleciach vynikajúcich odborníkov, uviedol v príhovore predseda akadémie prof. P. Šajgalík. „Núti nás to zároveň zamyslieť sa nad prácou ocenených, a to nám dodáva hrdosť na týchto vedcov,“ pripomenul. Slávnostné laudáciá predniesol podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc., vyštudoval v rokoch 1982 až 1987 odbor Biochémia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru po ukončení štúdia začal ako pracovník Ústavu pre výskum srdca SAV. Od roku 2010 je jeho riaditeľom. Stál pri vzniku Centra experimentálnej medicíny, kde od jeho vzniku v roku 2018 pôsobí ako vedecký riaditeľ organizačnej zložky a zástupca generálneho riaditeľa. Je vedúcim Oddelenia biochémie na Ústave pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i. „Hlavným zameraním vedeckej práce Dr. M. Barančíka je štúdium zmien regulačných proteínov v mechanizmoch krátkodobej a dlhodobej adaptácie srdca na rôzne patofyziologické podnety,“ uviedol K. Marhold. „Dobré meno ústavu a SAV šíril aj na svojom zahraničnom pracovnom pobyte v Max-Planck-Institute v Bad Nauheime v Nemecku, kde pôsobil od roku 1993 s prestávkami takmer 10 rokov,“ zdôraznil.

Miroslav Barančík má bohatú publikačnú činnosť a popri vedeckej práci sa venuje aj pedagogickej činnosti. Za svoju vedeckú činnosť získal viaceré významné domáce i medzinárodné ocenenia. „Dr. Miroslava Barančíka jeho kolegovia poznajú ako tichého, skromného a pracovitého človeka, ochotného načúvať druhým a pomáhať im vedecky aj ľudsky. Ako riaditeľ vždy v maximálnej miere podporoval a aj podporuje vedecké idey svojich podriadených, ich snahy získavať projekty a granty, ako aj ich osobné profesionálne ambície. Vždy sa zasadzoval o zachovanie kontinuity vedeckého výskumu na ústave a podporu mladých vedeckých pracovníkov,“ vyzdvihol podpredseda SAV K. Marhold. Vedecká rada SAV pri príležitosti životného jubilea udelila RNDr. Miroslavovi Barančíkovi, DrSc., Medailu SAV za podporu vedy.

Ocenený Miroslav Barančík poďakoval všetkým, ktorí ho na ocenenie navrhli a vo svojej ďakovnej reči vyzdvihol, že cena patrí aj spolupracovníkom, bez ktorých by jej udelenie nebolo možné.

Celé znenie laudácia je v prílohe č. 1.

MUDr. Igor Riečanský, PhD., začal svoju profesionálnu kariéru po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v roku 1997 ako pracovník doktorand na Ústave normálnej a patologickej fyziológie (UNPF). Doktorandské štúdium úspešne ukončil na International Graduate School of Neuroscience, Ruhr University Bochum (NSR). V súčasnosti je vedúcim Oddelenia behaviorálnej neurovedy UNPF CEM a predsedom vedeckej rady CEM SAV. Predmetom jeho vedeckej práce je výskum kognitívnych a afektívnych procesov pomocou behaviorálnych, elektrofyziologických a neurostimulačných techník s cieľom odhaliť mechanizmy, ktoré podmieňujú normálne fungovanie človeka, ako aj etiopatogenézu (príčiny a mechanizmy vzniku) mentálnych porúch.

„O bohatej publikačnej aktivite Dr. Riečanského svedčí množstvo publikovaných prác. Je autorom a spoluautorom viac ako 50 full textových publikácií, z toho 45 prác uvádzaných v databáze WoS,“ citoval z laudácia K. Marhold. Dr. I. Riečanský sa popri vedeckej práci venuje aj pedagogickej činnosti v rámci Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

„Spolupracovníci poznajú dr. Riečanského ako aktívneho a vedecky inšpirujúceho človeka s mimoriadnym náhľadom do množstva komplexných tém, ktorým sa venuje. Je nepochybne jednou z najviditeľnejších vedeckých osobností centra, motivuje mladších pracovníkov a významne prispieva k prepájaniu domácich a zahraničných vedeckých tímov pri riešení multidisciplinárnych otázok a problémov,“ zdôraznil prof. Karol Marhold. Predsedníctvo SAV pri príležitosti jeho životného jubilea udelilo MUDr. Riečanskému, PhD., Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách.

Pri ďakovaní MUDr. Igor Riečanský nadviazal na slová M. Barančíka, že veda je tímová práca. „Je to činnosť kolektívu, preto ďakujem aj mojim kolegom za toto ocenenie. Chcem vo svojom výskume naďalej pokračovať, práce je dosť – dúfam, že na to budeme mať aj podmienky. Držím nám palce,“ uviedol dr. Riečanský na záver.

Celé znenie laudácia je v prílohe č. 2.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články