Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo seminára

Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

20. 11. 2023 | videné 475-krát

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., zorganizoval v dňoch 9. – 10. novembra 2023 v Starej Lesnej workshop zameraný na tvorbu strategických dokumentov pre biosférické rezervácie Slovenska. Stretnutia sa zúčastnili riešitelia projektu APVV 20-0108 Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií.

Organizátori na seminári privítali účastníkov z partnerských inštitúcií – Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici, zástupcov Správy Tatranského národného parku a Národného parku Slovenský kras, ako aj členov programu MAB UNESCO.

Zámerom štvorročného projektu (2021 – 2025) je vytvoriť návrh udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho modelu fungovania biosférických rezervácií v podmienkach Slovenskej republiky a východísk ich strategického rozvoja na základe analýzy potenciálu územia v kontexte napĺňania cieľov Agendy 2030, teórie odolnosti, zahraničných skúseností a príkladov dobrej praxe. Súčasťou projektu sú aj aktivity zamerané na budovanie povedomia odbornej i laickej verejnosti o riešenej problematike, výmena poznatkov, nápadov a skúsenosti s aktérmi z verejného, súkromného a neziskového sektora.

 

Spracovala: Veronika Piscová, ÚKE SAV, v. v. i.

Foto: autorka

Súvisiace články