Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slávnostné sympózium ÚSTARCH – výskum v období 1953 – 2023 a dnes

Sympózium ÚSTARCH – výskum v období 1953 – 2023 a dnes

16. 10. 2023 | videné 613-krát

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., si pripomenul 70. výročie založenia ústavu sympóziom ÚSTARCH – výskum v období 1953 – 2023 a dnes, ktoré sa konalo 9. – 10. októbra 2023 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach.

V rámci slávnostného otvorenia sympózia zástupca riaditeľa Dr. Ing. Peter Matiašovský predniesol krátky pohľad do histórie pracoviska a zhrnul významné momenty zo života ústavu. Nasledoval príhovor riaditeľa ústavu prof. Martina-T. Paloua a príhovory hostí. Na záver riaditeľ ústavu udelil predstaviteľom spolupracujúcich inštitúcií a dlhoročným a stále činným pracovníkom ústavu medaily pomenované na počesť prvého riaditeľa ústavu akademika Karola Havelku.

Za dlhodobú a významnú spoluprácu boli ocenení: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., (riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného, Bratislava), prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., (dekan Stavebnej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave), prof. Ing. Marián Drusa, PhD., (dekan Stavebnej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline), prof. Ing. Dušan Katunský, CSc., (dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach), doc. Ing. arch Branislav Puškár, PhD., (dekan Fakulty architektúry a dizajnu, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave).

Za dlhodobé úspešné vedecké a organizačné pôsobenie na pôde ústavu boli ocenení: prof. Ing. Ján Sládek, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc., Ing. Peter Matiašovský, CSc.

Ako prejav uznania riaditeľ Martin-T. Palou prevzal od ocenených organizácií pri tejto príležitosti pamätné medaily.

Sympózium pokračovalo odbornou časťou sympózia, ktorej obsahom boli prezentácie výsledkov a plánov troch oddelení ústavu v historickom kontexte. Prof. Ján Sládek vyzdvihol históriu oddelenia aplikovanej mechaniky, ako aj úspechy našich vedcov doma i vo svete. Zreferoval aj o súčasných vedeckých témach riešených na oddelení. Prof. Palou sa zameral na súčasný výskum na oddelení stavebných materiálov a konštrukcií, pričom medzi priority ústavu zaradil medzinárodnú spoluprácu.  Dr. Kómar zhrnul posledné roky výkumu na oddelení optiky a termofyziky a načrtol možný budúci vývoj pracoviska.  

Zavŕšením sympózia bol slávnostný banket, na ktorom prípitok a gratuláciu ku krásnemu jubileu predniesol podpredseda Slovenskej akadémie vied pre I. oddelenie vied Dr. Martin Venhart.

 

Text a foto: Pavol Kómar, ÚSTARCH SAV, v. v. i.

Súvisiace články