Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Profesor Ján Jakubík v mladšom veku

Nedožitá storočnica prof. RNDr. Jána Jakubíka, DrSc., nestora slovenských matematikov

9. 10. 2023 | videné 557-krát

Prof. Ján Jakubík sa narodil 8. októbra 1923 v Dudinciach. Po maturite na Gymnáziu v Banskej Štiavnici, odchádza do Bratislavy študovať medicínu. Tu sa stretáva s vynikajúcimi  profesormi medicíny a úspešne sa dostáva do  tajov medicíny. No napriek tomu, že je vynikajúci študent, jeho láska k exaktným vedám ho po dvoch rokoch štúdia medicíny zaviedla na štúdium matematiky a fyziky na Slovenskej univerzite (dnešná Komenského univerzita).

V roku 1949 končí štúdium a začína ako asistent na SVŠT v Bratislave. V roku 1952 odchádza Košíc na novozaloženú techniku. Tu sa v r. 1956 sa stáva docentom a v r. 1963 je univerzitným profesorom. V tom istom roku obhájil DrSc. V roku 1964 bol zvolený za  člena korešpondenta  SAV a v r. 1977 sa stáva akademikom. V roku 1978 sa stáva externým vedúcim novozaloženého Detašovaného pracoviska MÚ SAV v Košiciach a od roku 1985 je jeho interným členom. Bol emeritným členom novovzniknutej Učenej spoločnosti SAV. Vedúcim Detašovaného pracoviska bol do roku 2012.

Prof. Jakubík je jeden z najvýznamnejších slovenských matematikov. Patril k prvej a veľmi úspešnej generácii matematikov na Slovensku, ktorí vstúpili do matematiky po druhej svetovej vojne, a ktorí ukončili štúdium v Bratislave (prof. M. Greguš, prof. M. Kolibiar, prof. L. Mišík, prof. A. Kotzig a iní).

Ťažisko vedeckej aktivity prof. Jakubíka  leží  v oblasti univerzálnych algebier a  usporiadaných štruktúr,  kde získal rad pozoruhodných výsledkov. Hlavná oblasť jeho výskumu bola v čiastočne usporiadaných grupách a zväzovo usporiadaných grupách, kde ho všetci poznali ako veľkého majstra matematiky. Podarilo sa mu vyriešiť množstvo otvorených problémov a formulovať  ďalšie početné nové problémy, ktoré inšpirovali celú generáciu matematikov pracujúcich v tejto oblasti matematiky v Česko-Slovensku ako aj  v zahraničí. Keď sa MV-algebry stali populárne  na Slovensku v deväťdesiatych rokoch, a keď vďaka famóznemu výsledku prof. D. Mundiciho o reprezentácii MV-algebier pomocou intervalu v komutatívnych  unitálnych l-grupách, prof. Jakubík sa s mladíckou vervou pustil do štúdia tohto nového smeru. Tu sa mu podarilo zúročiť jeho nesmiernu  skúsenosť s l-grupami. V posledných rokoch sa venuje aj nekomutatívnym zovšeobecneniam MV-algebier a efektových algebier.  Ja sám, keď som sa vo svete stretával s kolegami matematikmi, každý sa ma pýtal na prof. Jakubíka a keď boli na Slovensku, veru neraz merali aj dlhú cestu do Košíc, len aby sa s ním mohli stretnúť.

Okrem veľmi aktívnej vedeckej činnosti, prof. Jakubík sa venoval aj pedagogickej činnosti na Vysokej škole technickej v Košiciach, kde učil matematiku celé generácie inžinierov. Bol školiteľom mnohých ašpirantov a dnes aj doktorandov. Ako člen mnohých redakčných rád vedeckých časopisov, komisii pre obhajobu kandidátskych alebo doktorských komisií zúčastnil sa významnou mierou na organizovaní matematického života v celom  Česko-Slovensku. Aj jeho osobný život bol veľmi matematický, jeho nebohá manželka Mária bola matematička, jeho staršia dcéra Danica a jej manžel Jozef  sú tiež matematici (jeho mladšia dcéra Milka vyštudovala fyziku) a jeho vnučka Ľubka bola doktorandka na vyučovaní matematiku na UPJŠ Košiciach a starší vnuk Janík  študoval informatiku a mladší vnuk Mojko si tiež obul matematické topánky. Okrem matematiky jeho hobby bola poézia, slovenské piesne a dejiny Slovenska.

Dodnes sme mohli plným právom považovať profesora Jakubíka za nestora slovenských matematikov. Napriek svojmu vysokému veku bol stále aktívny ako vedúci Detašovaného pracoviska  MÚ SAV v Košiciach. Každý rok uverejnil mnoho vedeckých prác: za dlhé roky bolo ich vyše 300. Ale najvýznamnejšou črtou prof. Jakubíka bola jeho ochota pomôcť svojim kolegom, hlavne mladým matematikom.

Bezmála 66 rokov aktívneho matematického života si stále zasluhujú hlboký obdiv k jeho pracovnej činnosti. Pred ním sa skláňajú celé generácie slovenských matematikov.  

 

Spracoval: Anatolij Dvurečenskij, MÚ SAV, v. v. i.

Foto: archív MÚ SAV, v. v. i.