Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenení a komisia na Drobnicovom memoriáli (zľava): Martin Rebroš, Matej Medla, Dušan Žitňan, Monika Líšková, Miroslav Baláž, Vladimíra Hoďová, Mária Balážová, Eva Kocianová, Boris Lakatoš, Peter Račay, Kristína Šimoničová, Albert Breier,  Klaudia Žigová, Zdena Sulová, Silvia Žarnovičanová, Imrich Barák, Barbora Puzderová, Peter Haluz a Nina Mayerová

V Hornej Vsi sa uskutočnil 12. ročník Drobnicovho memoriálu

21. 9. 2023 | videné 457-krát

Od 5. do 7. septembra 2023 sa v Hoteli Lomy v Hornej Vsi uskutočnil 12. ročník Drobnicovho memoriálu, venovaný profesorovi Drobnicovi a jeho dedikácii k práci pre vedu a výchovu mladých vedeckých pracovníkov. Podujatie organizovalo Centrum biovied SAV, v. v. i., a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu.

S úvodnou prednáškou s názvom Vnútrobunkový stres. Priateľ či nepriateľ? vystúpil prof. RNDr. Peter Račay, PhD., predseda odbornej komisie. Venovala sa širokej škále tém týkajúcich sa vnútrobunkového stresu a obsahovala dôležité poznatky o spúšťacích faktoroch, prejave a následkoch vnútrobunkového stresu, čo prispelo k lepšiemu porozumeniu tejto zložitej biologickej odpovede. Následne sa konferencia venovala prezentáciám mladých vedcov, väčšinou študentov doktorandského štúdia, rozdelených do troch sekcií: I. Xenobiotiká a vzťahy medzi štruktúrou a účinkom látok; II. Molekulárna, celulárna biológia a mikrobiológia; III. Biotechnológia. Počas konferencie účastníci odprezentovali celkovo 28 študentských prednášok a jedna posterovú prezentáciu. Prednášky pokryli širokú paletu tém a sprevádzali ich bohaté a interaktívne diskusie.

Sympózium je zároveň aj súťažou mladých vedeckých pracovníkov. V auditóriu boli členovia odbornej hodnotiacej komisie, ktorí podnecovali diskusie o vedeckých problémoch a povzbudzovali všetkých mladých účastníkov k zapájaniu sa do diskusií. Komisiu 12. ročníka Drobnicovho tvorili prof. RNDr. Peter Račay, PhD. (predseda komisie); Mgr. Miro Baláž, PhD.; Mgr. Mária Balážová, PhD.; RNDr. Imrich Barák, DrSc.; prof. Ing. Albert Breier, DrSc.; doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.; doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.; Ing. Zdena Sulová, DrSc. a RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.

Na sympóziu sa zišli talentovaní mladí vedci, preto nebolo rozhodovanie komisie ľahké. Porota udelila päť vecných knižných darov, tri hlavné ceny a jednu špeciálnu cenu Ernesta Šturdíka za biotechnológiu. Ceny odovzdal predseda komisie Peter Račay a zástupca Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu Albert Breier. Mária Balážová a Boris Lakatoš, hlavní organizátori, udelili Cenu publika trom prednášajúcim, ktorí najviac zaujali svojich kolegov. Toto ocenenie získali Matej Medla za prednášku Funkcia neuropeptidov pri rozmnožovaní kliešťov Ixodes ricinus, Vladimíra Hoďová za prednášku Má neurogenéza u spevavcov cirkadiánny rytmus? a Monika Líšková za prednášku Štúdium pôsobenia TUDCA a PBA na úrovni mitochondrií v SH-SY5Y bunkách.

Vecné knižné dary získali

  • Peter Haluz (Chemický ústav SAV, v. v. i.) s prednáškou Nové enzýmové prípravy diglykozidov tyrozolu;
  • Silvia Žarnovičanová (Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.) s prednáškou Katabolizmus leucínu – potenciálny zdroj acetyl-CoA pre nádory ľudského mozgu;
  • Barbora Puzderová (Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.) s prednáškou: Testovanie terapeutických prístupov na prekonanie rezistencie nádorových buniek voči chemoterapeutiku s využitím 3D modelu;
  • Nina Mayerová (Prírodovedecká fakulta UK) s prednáškou Úloha nových génov v stabilite genómu;
  • Vladimíra Hoďová (Centrum biovied SAV, v. v. i.)prednáškou Má neurogenéza u spevavcov cirkadiánny rytmus?

Cenu Ernesta Šturdíka za Biotechnológiu získala

  • Klaudia Žigová (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) s prednáškou: Rekombinantné enzýmy využiteľné na vývoj antivirotík.

Na stupienkoch víťazov sa umiestnili:

3. miesto:        Eva Kocianová (Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.) s prednáškou Metabolizmus ako tajná zbraň v boji s rezistenciou testikulárnych nádorových buniek;

2. miesto:        Matej Medla (Ústav zoológie SAV, v. v. i.) s prednáškou Funkcia neuropeptidov pri rozmnožovaní kliešťov Ixodes ricinus;

víťazkou 12. ročníka Drobnicovho memoriálu a držiteľkou ceny Ľudovíta Drobnicu  sa stala

1. miesto         Kristína Šimoničová (Centrum biovied SAV, v. v. i.) s prednáškou Zmeny v dráhach syntézy pyrimidínových nukleotidov pri rozvoji rezistencie AML bunkových línií voči hypometylačným látkam.

Všetkým oceneným blahoželáme. a prajeme im veľa úspechov v ich ďalšej vedeckej práci.

Aj 12. ročník Drobnicovho memoriálu sa stal príjemnou konferenciou v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, kde nechýbali neformálne stretnutia, „opekačky“ či kávové prestávky, kde sa rozpúšťali hranice medzi komisiou a účastníkmi a menili sa na diskusie rovnocenných partnerov. To všetko naplnilo odkaz profesora Drobnicu, ktorý sa prenáša ďalej jeho študentmi, ktorí sú zároveň aj našimi učiteľmi.

 

Spracovala: Mária Balážová, Centrum biovied SAV, v. v. i.

Foto: autorka

Súvisiace články