Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dunaj v Bratislave pri vodomernej stanici, máj 2010. Foto: Pavla Pekárová

Dnes, 29. júna si pripomíname Medzinárodný deň Dunaja

29. 6. 2023 | videné 367-krát

V roku 1994 v Sofii zástupcovia podunajských krajín EÚ podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Slovenská republika uvedený dohovor ratifikovala koncom roka 1997. Pri príležitosti 10. výročia podpísania dohovoru medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) vyhlásila 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja.

Od roku 2021 pod naším vedením, v spolupráci s kolegami z podunajských krajín (Nemecko, Česko, Chorvátsko, Srbsko, Ukrajina, Rumunsko) sa uskutočňuje medzinárodný projekt Simulácia teploty vody v tokoch v povodí rieky Dunaj počas letných nízkych prietokov (WATSIM). Tento projekt je subprojektom projektu „Low Flows and Hydrological Drought in the Danube Basin“ v rámci regionálnej spolupráce Podunajských štátov pod záštitou IHP UNESCO.

Teplotou vody sa Ústav hydrológie SAV, v. v. i., zaoberá už takmer 20 rokov. Motiváciou v roku 2006 bola spolupráca so Slovenským hydrometeorologickým ústavom pri tvorbe metodiky pre stanovenie medzných hraníc kvality povrchových vôd pre teplotu vody. Teplota vody patrí k základným fyzikálnym charakteristikám povrchových vôd, ktorá priamo ovplyvňuje faunu a flóru tokov. Nárastom teploty vody, napr. počas extrémnych a dlhotrvajúcich letných horúčav a sucha, dochádza k nežiaducim chemickým, resp. biochemickým reakciám. Dlhodobé, viacdenné prehrievanie tokov v kombinácii s nízkymi prietokmi má za následok úhyn fauny aj flóry v toku. V stojatých oživených vodách dochádza k procesom eutrofizácie.

Za posledných 30 rokov došlo v našich tokoch – i v samotnej rieke Dunaj – v dôsledku rastu teploty vzduchu k výraznému nárastu teploty vody. Z údajov z ôsmich staníc po dĺžke toku Dunaja vyplýva, že teplota vody Dunaja bola v období 1991 – 2020 v priemere o 1,15 °C teplejšia ako v období 1961  1990 (obr. 1). Priemerná ročná teplota vody vo všeobecnosti zodpovedá priemernej ročnej teplote vzduchu územia, ktorým rieka preteká.

V Bratislave sa teplota vody Dunaja meria už od roku 1926 vo vodomernej stanici Slovenského hydrometeorologického ústavu pri Propeleri. Dlhodobá priemerná teplota vody (meraná o 7.00 hod. ráno) v rokoch 1931 – 1960 bola 9,79 °C, v období 1931 – 1960 10,02 °C, a v poslednom tridsaťročí dosiahla 11,01 °C.

 

Text: Pavla Pekárová, Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Súvisiace články