Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Popularizačné podujatie na tému Nerastné bohatstvo Slovenska

Žiaci v Ústave geotechniky SAV, v. v. i., spoznávali nerastné bohatstvo Slovenska

6. 6. 2023 | videné 485-krát

Pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied pripravil Ústav geotechniky SAV, v. v. i., Košice popularizačné podujatia na tému Nerastné bohatstvo Slovenska pre žiakov základných škôl. V týždňoch od 22. mája do 2. júna 2023 navštívili Oddelenie fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín žiaci tretích ročníkov Základnej školy Kežmarská 30, Košice a študenti deviateho ročníka Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov. Vedkyne Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD., a RNDr. Silvia Dolinská, PhD., oboznámili žiakov a študentov s výskytom rôznorodých minerálov, rúd a hornín nachádzajúcich sa území Slovenska. Vysvetlili význam použitia nerastných surovín a potrebu spracovania rúd pri získavaní kovov využiteľných nielen v priemysle, ale aj v každodennom živote.

Prezentovali horninový cyklus vzniku výlevných, usadených a premenných hornín. Prostredníctvom názorných ukážok objasnili, že za všetkými javmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Študenti gymnázia si mohli vďaka vlastnej predstavivosti sami vytvoriť maketu horninového cyklu na základe prezentovaných typov hornín, rúd a minerálov. Cieľom podujatí bolo názornými ukážkami jednotlivých druhov nerastov vysvetliť žiakom princíp ich vzniku a podnietiť ich záujem o vedu a veci okolo nás vďaka jednoduchšiemu pochopeniu témy zážitkovou prezentáciou. V rámci prednášok mali žiaci možnosť pozorovať farebné zmeny fluorescenčných minerálov pri ich vystavení ultrafialovému žiareniu a nakresliť si aj kryštály minerálov rozmanitých tvarov a farieb. Stručne vysvetlili aj princíp magnetizmu a rozdružovania nerastných surovín na základe ich vlastností. Žiakov a študentov zaujali nielen minerály, ale aj magnetické tabuľky a vytváranie kryštalických mriežok.

Štruktúru minerálnych vzoriek priblížil hravou formou prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc., rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. 

V laboratóriu oddelenia mali žiaci možnosť oboznámiť sa s pH stupnicou nielen chemických roztokov, ale aj bežných kvapalín používaných v domácom prostredí. Vedkyne Mgr. Zuzana Szabová a Mgr. Nataliia Chechitko priblížili žiakom aj váženie na historických laboratórnych váhach a používanie rôznych laboratórnych prístrojov a pomôcok.

 

Spracovala: Ingrid Znamenáčková, Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Foto: Zuzana Bártová, Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Súvisiace články