Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka z Chemického ústavu SAV, v. v. i.

Nová technológia stanovenia kongenitálnej poruchy glykozylácie

9. 6. 2023 | videné 481-krát

Nová technológia umožňujúca primárnu detekciu kongenitálnych porúch glykozylácie (CDG), pričom sa na analýzu celkových sérových glykoepitopov využíva špeciálne pripravené biočipy alebo mikroplatničky. Ide o vysoko citlivý, jednoduchý a rýchly spôsob primárnej detekcie CDG vo vzorkách ľudského séra alebo krvnej plazmy vyhodnotením pomeru signálov ich reakcie so špecifickou kombináciou lektínov.

Nevýhody súčasných riešení

Glykozylácia je ko- a posttranslačná modifikácia proteínov a lipidov dôležitá pre ich fyziologickú funkciu a zmeny glykopatternu/glyko-epitopu, ktoré sú spojené so zmenami ich biologickej funkcie, sa podieľajú na mnohých civilizačných a metabolických chorobách – najmä na „kongenitálnych poruchách glykozylácie“.

V súčasnosti sa na odhalenie kongenitálnych porúch glykozylácie (CDG) využívala metóda klasickej izoelektrickej fokusácie (IEF) krvného transferínu a imunodetekcia, prípadne hmotnostné analýzy. Metóda založená na IEF však nedokáže zachytiť či stanoviť niektoré CDG subtypy, pretože čiastkové glykozylačné reakcie, ako napríklad fukozylácie, sú tradičnými metódami neidentifikovateľné. Hmotnostnou analýzou uvoľnených a derivatizovaných glykoepitopov je síce možné stanoviť napríklad ich fukozyláciu, no táto metóda je náročná finančne, časovo i nárokmi na odbornosť personálu. Lektínové panely sú preto vhodným a dostupným prostriedkom pre stanovenie CDG aj v rámci rutinného skríningu.

Spomínané nedostatky rieši rýchle stanovenie kongenitálnej poruchy glykozylácie/skríning možnej prítomnosti CDG stanovením komplexných glykoepitopov konkrétnej biologickej tekutiny, séra alebo plazmy, pomocou jej denaturácie, imobilizácie na tuhom podklade, aplikácie špecifickej kombinácie biotinylovaných lektínov a detekcie pomocou bežne používaných čítačiek mikroplatničiek alebo microarray skenerov.

Nové riešenie zo SAV 

Tímu pôvodcov z Chemického ústavu SAV, v. v. i., (Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., a Ing. Zuzana Pakanová, PhD.) sa podarilo vyvinúť spoľahlivý spôsob detekcie primárnej kongenitálnej poruchy glykozylácie vo vzorke ľudského séra alebo krvnej plazmy, ktoré môže byť denaturované na základe analýzy celkových sérových glykoepitopov využitím špecificky dizajnových biočipov alebo mikroplatničiek obsahujúcich imobilizované vzorky a ich detekciou špecifickou kombináciou biotinylovaných lektínov.

Nová technológia na základe analytického stanovenia vo formáte microarray biočipov alebo mikroplatničiek umožní určiť rozdiel v glykozylácii sér pri stanovení špecifického primárneho deficitu v glykozylačnej dráhe, ako aj pri iných ochoreniach prejavujúcich sa zmenou glykozylácie.

Výhody nového riešenia

Predstavené inovatívne technológia sa vyznačuje predovšetkým nasledujúcimi konkurenčnými výhodami:

  • možnosť jednoduchého a rýchleho dosiahnutia výsledku,
  • možnosť zníženia nárokov na množstvo vzorky,
  • možnosť použitia komerčne dostupných reagencií s garantovanou kvalitou,
  • možnosť použitia bežne dostupných čítacích zariadení – readerov mikroplatničiek,
  • možnosť aplikácie v automatizovaných analyzátoroch,
  • nízka cena.

Hľadá sa partner

Novú technológiu stanovenia kongenitálnej poruchy glykozylácie je možné využiť pri diagnostike ochorení, pri ktorých dochádza k zmene glykánového vzorca proteínov v krvi, najmä CDG. Rýchlosť, citlivosť a jednoduchosť tejto technológie umožňuje jej využitie aj pre rutinný skríning.

Na predstavenú novú technológiu stanovenia kongenitálnej poruchy glykozylácie je podaná národná (slovenská) patentová prihláška PP 50002-2023.

SAV hľadá priemyselných partnerov pre licencovanie/predaj daného riešenia.

Práca bola podporená v rámci Operačného programu Integrovaná štruktúra pre projekt ITMS kód: 313021Y920, projekt ITMS kód: 313011V358 a projekt ITMS kód: 313011W410, spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Text: Kancelária pre transfer technológií SAV a tím pôvodcov

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články