Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

V špeciálnom Vedeckom podcaste SAV bola hostkou Ing. Mária Omastová, DrSc., splnomocnenkyňa Predsedníctva SAV pre pravidelné hodnotenie ústavov SAV

Vyšiel špeciálny podcast SAV o hodnotení ústavov SAV

24. 2. 2023 | videné 835-krát

SAV si pravidelne „nastavuje zrkadlá“, aby zistila, ako si jej pracoviská počínajú v európskom výskumnom priestore. Realizuje nezávislé hodnotenie a jeho najnovšie výsledky predstavili hodnotitelia začiatkom februára 2023. O tom, kto hodnotil ústavy a centrá SAV, aké parametre sa sledovali, aký je význam pravidelného hodnotenia a aké ďalšie výsledky akadémia dosiahla, hovorila v špeciálnom Vedeckom podcaste SAV Ing. Mária Omastová, DrSc., splnomocnenkyňa Predsedníctva SAV pre pravidelné hodnotenie ústavov SAV. Reláciu moderoval Peter Boháč.

„Slovenská akadémia vied sa musí podľa zákona o SAV hodnotiť,“ odôvodňuje tento proces M. Omastová. „V minulosti sa hodnotila rôzne, väčšinou odborníkmi z okolitých krajín. Pred zhruba desiatimi rokmi Predsedníctvo SAV rozhodlo, že ústavy akadémie bude hodnotiť nezávislý panel zahraničných expertov, ktorí budú mať k dispozícii všetky dáta – nielen počet publikácií, ale aj finančné možnosti,“ vysvetľuje hodnotenie SAV M. Omastová a vracia sa k prvému takémuto hodnotiacemu panelu, ktorý sa zameral na roky 2011 – 2015. O tom, ako tento systém správne nastaviť, sa vedenie akadémie radilo s okolitými krajinami (V4), no aj v Bruseli a ďalších krajinách. Napokon si vytipovalo Marju Makarowovú, profesorku z Fínska, kde mali systém hodnotenia veľmi dobre rozbehnutý. „Profesorka Makarow potom viedla prvý panel hodnotenia. Navrhla vedúcich troch panelov – podľa našich oddelení vied, ktorí si našli ďalších odborníkov podľa zamerania ústavov,“ objasňuje proces výberu hodnotiteľov M. Omastová a popísala aj spôsob výberu pri  druhom hodnotení, ako aj spôsob hodnotenia. Zdôraznila, že Predsedníctvo SAV do spôsobu výberu odborníkov vôbec nezasahovalo.

„Procesu hodnotenia sa na začiatku venuje akreditačná komisia, ktorá s odborníkmi navrhuje dotazník,“ popisuje M. Omastová a dodáva, že predsedníctvo v poslednom kroku dotazníka všetko schvaľuje. „Ústredná knižnica tiež pripravila ešte dva dodatky – jeden sa dotýkal všetkých vedeckých výstupov ústavov a druhý obsahoval všetky citácie,“ pridáva. Ďalej v podcaste konkretizuje indikátory hodnotenia (kvalita a hodnota výskumu, spoločenský význam, stratégia a rozvojový potenciál). V porovnaní s predchádzajúcim hodnotením sa zmenilo aj „známkovanie“, celkovo ich bolo teraz sedem (A, A/B, B..., D). „Okrem zverejnenia výsledkov, kde sa zhodnotili spomínané tri kategórie, dostali ústavy aj odporúčania, v čom sa zlepšiť, aby napredovali. Hodnotitelia dali odporúčania aj pre samotnú SAV, ako aj pre ministerstvo, novinkou boli odporúčania pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov a odporúčania pre transfer technológií,“ objasňuje M. Omastová.

V súvislosti s hodnotením SAV sa zamyslela aj nad úrovňou slovenskej vedy a silnými či slabými stránkami SAV. Podľa nej sa úroveň výskumu zlepšila, no vždy sa nájde v každom ústave niečo, čomu sa treba viac venovať a zlepšiť. Uviedla tiež, kde sú najväčšie rezervy a nedostatky SAV súvisiace hlavne so strategickým a rozvojovým potenciálom. Dotkla sa aj problému riadenia/manažmentu ústavov a spolupráce so zahraničnými hodnotiteľmi. M. Omastová okomentovala aj ďalší z výsledkov hodnotenia, ktorým bol malý počet publikovaných materiálov v špičkových publikáciách. „Máme potenciál aj odvahu, aby sa táto situácia v krátkom čase zmenila,“ uviedla. Konkretizovala tiež množstvo odporúčaní pre mladých vedcov a doktorandov. Vyzdvihla, že hodnotitelia ocenili podporu mladých vedeckým pracovníkom zo strany SAV. Podľa M. Omastovej samotným doktorandom pomohla aj priama diskusia s hodnotiteľmi a závery, ktoré z nej vzišli. Podčiarkla tiež, že hodnotitelia ocenili, ako sa výrazne zvýšila podpora mladých vedeckých pracovníkov v SAV. Zmienila sa tiež o ďalšom z odporúčaní, ktorým je zlučovanie menších ústavov do centier najmä v 3. oddelení vied a priblížila ďalšie možné kroky SAV.

Splnomocnenkyňa Predsedníctva SAV pre hodnotenie potom prešla aj ku konkrétnym výsledkom: v kategórii A, ktorá znamená špičku a lídra medzinárodného výskumu, mala SAV jeden ústav, v kategórii A/B, čo znamená ústav minimálne na kvalitnej európskej úrovni bolo šesť ústavov. „V každom našom oddelení vied, vedeckej oblasti, sme mali takto veľmi dobre hodnotený ústav, čo nás príjemne prekvapilo,“ zdôraznila M. Omastová. V porovnaní s minulým hodnotením nebol ani jeden ústav na najnižšej úrovni (D). Výsledný materiál z hodnotenia spolu s odporúčaniami bude publikovaný na webe SAV.

Hovorila aj o hodnotení, ktoré organizovalo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR, pripomenula pritom, že toto hodnotenie bolo zamerané len na jeden parameter – vedecké výstupy. Dúfa však, že systém hodnotenia v SAV bude do budúcna aj pre vedenie rezortu v niečom inšpiratívne.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Spotify a na stránke www.podcasty.sme.sk. Celý rozhovor s Máriou Omastovou si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články