Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Tlačová konferencia k výsledkom hodnotenia

Excelentnosť Slovenskej akadémie vied preveril medzinárodný tím odborníkov

2. 2. 2023 | videné 1567-krát

Slovenská akadémia vied zrealizovala počas uplynulého roka druhé komplexné hodnotenie svojich ústavov nezávislým medzinárodným panelom expertov. Hodnotitelia sa zamerali na tri parametre: kvalitu a produktivitu pracovísk SAV, ich spoločenský význam a rozvojový potenciál. Panel na čele s prof. Marjou Makarow z Fínska pozitívne vyhodnotil posun v kvalite a dosahu výskumu realizovaného na SAV, internacionalizáciu inštitúcie, ale aj vznik doktorandskej školy pre mladých vedcov a vedkyne. Poukazuje však aj na stále nedostatočnú finančnú podporu vedy a výskumu na Slovensku. 

Akreditácia vedeckých pracovísk SAV sa odohrávala vo viacerých fázach. Panely hodnotiteľov pre jednotlivé oddelenia vied najprv preštudovali akreditačné dotazníky s prílohami, ktoré im ústavy poskytli. Následne na jeseň v roku 2022 postupne navštívili všetky pracoviská SAV, aby sa oboznámili s činnosťou organizácií, pracovnými podmienkami a vedeckými výsledkami a absolvovali diskusie s akademickými obcami. Osobitnú pozornosť experti venovali doktorandom, mladým vedeckým pracovníkom a problematike transferu poznatkov a inovácií do praxe. Ústavy a centrá SAV ohodnotili výslednými známkami A, A/B, B, B/C, C a C/D. Najnižšie hodnotenie D nezískalo ani jedno pracovisko.

„Z nášho pohľadu dopadla akreditácia výborne, pretože sa potvrdilo, že minimálne jeden z ústavov je špičkou v európskom výskumnom priestore a máme šesť ďalších pracovísk, ktoré sa na hranici tejto špičky pohybujú. To je radikálne rozšírenie kvality oproti predošlému hodnoteniu,“ zdôrazňuje predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, ktorý tento úspech pripisuje zodpovednému aplikovaniu viacerých odporúčaní predošlého hodnotenia z roku 2016. Jedným z nich bolo zriadiť medzinárodné poradné výbory na ústavoch.

„Medzinárodné poradné výbory nesmierne prospievajú tomu, aby sa ústavy formovali v súčasných trendoch. Uplynulých šesť rokov sme s nimi dôsledne pracovali na úrovni predsedníctva aj na úrovni ústavov. Tam, kde tieto výbory fungujú, je jasne vidieť aj výsledok,“ dodal predseda SAV.

Okrem toho sa SAV za uplynulých šesť rokov výrazne internacionalizovala. Zvýšil sa počet zahraničných pracovníkov prichádzajúcich zo špičkových svetových pracovísk aj počet doktorandov zo zahraničia a pokračovala integrácia ústavov do väčších centier.

Vytvorili sme aj školu pre doktorandov na tréning tzv. mäkkých zručností, kde sa učia písať projekty, podávať patenty či vytvárať spinoff firmy. Vytvorili sme aj podporné štruktúry ako Kanceláriu pre transfer technológií a Kanceláriu na podporu európskych projektov,“ doplnil prof. Peter Samuely, predseda akreditačnej komisie SAV a podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie.

„SAV zlepšila svoje aktivity vo väčšine oblastí. Chcem tiež vyzdvihnúť  rozvoj stratégie, akadémia má aj lepšie prepojenie s univerzitami,” porovnala výsledky druhého hodnotenia s predchádzajúcou akreditáciou predsedníčka metapanelu expertov prof. Marja Makarow. „Akadémia, ako aj ústavy majú zriadené medzinárodné poradné výbory, ktoré im pomáhajú, skvalitnili sa aj aktivity v oblasti doktorandského štúdia či znalosti v oblasti transferu technológií. Zlepšilo sa tiež postavenie, ´viditeľnosť´ SAV na medzinárodnom poli,“ zhodnotila M. Makarow.

Pravidelné hodnotenie kvality ústavov zabezpečuje SAV od roku 1993, zaväzuje ju k tomu zákon o SAV. Prvé nezávislé hodnotenie výlučne zahraničnými expertmi sa uskutočnilo v roku 2016, ďalšie sa uskutočnilo po šiestich rokoch v roku 2022. Aktuálne výsledky akreditácie sa premietnu aj do výkonového financovania organizácií SAV.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články