Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt Visegrad Grant

Výstupy projektu Visegrad

20. 1. 2023 | videné 492-krát

Od septembra 2021 do decembra 2022 v rámci riešenia projektu Visegrad Grant (22030354) Post-WWII Migration Flows in the V4 States in the Context of Propaganda Studies podporeného schémou International Visegrad Fund bolo úspešne realizovaných niekoľko výstupov. Od januára do marca 2023 bude prebiehať už len ukončovanie projektu.

Projekt si kládol za cieľ prepojiť čiastkové výskumy bádateľov na inštitúciách v krajinách V4 so zreteľom na stredoeurópsky kontext vývoja dejín. Výskum migrácií po druhej svetovej vojne v jednotlivých krajinách sa podarilo prepojiť zameraním sa na propagandu týchto pohybov.

Výstupy projektu

• medzinárodná konferencia Post-WWII Migration Flows (not only) in the Propaganda Studies Context, ktorá sa konala 21. januára 2022;

• interaktívna medzinárodná výstava Migration flows propaganda putujúca po jednotlivých krajinách V4 (september – Slovensko, október – Maďarsko, november – Poľsko, december – Česká republika), ktorá sa nedávno skončila;

• výsledky výskumu  partnerov projektu sumarizuje analyticko-syntetická publikácia Post-WWII migration in the V4 countries (propaganda analysis of Central European migration flows) dostupná TU.

K hlavným riešiteľom projektu patrí okrem Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Sliezske zemské múzeum v Opave, Inštitút filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied vo Varšave a Inštitút minoritných štúdií Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Realizácia projektu má významný impakt vo vedeckých kruhoch, ako aj v laickej verejnosti.

Podrobné informácie o projekte a jeho výstupoch je možné sledovať na webovej stránke projektu.

 

Spracovala: Lucia Heldáková, CSPV SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články