Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Publikácia Téma Troch kráľov v umení a kultúre

Téma Troch kráľov v umení a kultúre

2. 1. 2023 | videné 710-krát

V piatok 6. januára si kresťania už viac ako dvetisíc rokov pripomenú sviatok Zjavenia Pána – známy ako Traja králi. Podľa legendy traja múdri králi (od 14. st. sa uvádzajú ich mená ako Gašpar, Melichar a Baltazár) z Východu putovali za hviezdou, ktorej zjavenie považovali za znamenie narodenia nového židovského kráľa. Hviezda ich priviedla do Betlehema, kde sa Jezuliatku poklonili a obetovali mu zlato, kadidlo a myrhu.

S týmto dňom sa traduje množstvo zvykov a podľa etnológov sú príkladom prelínania sa staroslovanských a kresťanských obradov. Komplexný pohľad na vianočný motív Klaňania Troch kráľov a jeho obraz v rôznych druhoch umenia ponúka kniha Téma Troch kráľov v umení a kultúre, ktorá vyšla v lete minulého roka a editoval ju prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD., z Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV, v. v. i. Na tvorbe publikácie sa podieľali renomovaní odborníci rôznych umenovedných disciplín. Kniha je tak mozaikou netradičných a nečakaných náhľadov na tému, ale aj rôznych plodných protikladov a napätí pri interpretáciách. Ako sa pri knihe uvádza, čitatelia v nej môžu získať prehľad o dejinách témy, o jej vzniku a premenách, rôznych významoch a funkciách. Zároveň publikácia ponúka záznam výsledkov dlhodobej vedeckej diskusie zohľadňujúcej rôznosť pohľadov na minulosť aj aktuálnosť témy.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: archív

Súvisiace články