Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Koncom roka 2022 vyšiel šiesty – posledný zväzok monografickej série Rastlinné spoločenstvá Slovenska: Vegetácia lesov a krovín. Ukončilo sa tým takmer 30-ročné úsilie vedeckého kolektívu z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., ktorý mapoval vegetáciu na Slovensku a priniesol tak komplexný prehľad o rastlinstve Slovenska

Botanici zo SAV ukončili rozsiahly projekt o slovenských rastlinných spoločenstvách

30. 12. 2022 | videné 712-krát

Koncom roka 2022 vyšiel šiesty – posledný zväzok monografickej série Rastlinné spoločenstvá Slovenska: Vegetácia lesov a krovín. Ukončilo sa tým takmer 30-ročné úsilie vedeckého kolektívu z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., ktorý mapoval vegetáciu na Slovensku a priniesol tak komplexný prehľad o rastlinstve Slovenska.

História tvorby rozsiahleho knižného diela o slovenskom rastlinstve siaha do 90-tych rokov. V tomto období v Európe silnel koordinovaný proces k vypracovaniu jednotnej metodiky a postupov potrebných pre štúdium vegetačného krytu Európy. Súčasťou tohto celoeurópskeho procesu bol aj slovenský projekt Rastlinné spoločenstvá Slovenska,  ktorého dlhoročným koordinátorom je botanik  RNDr. Milan Valachovič, DrSc. z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Výstupmi projektu sú publikácie vychádzajúce postupne od roku 1995 s podtitulmi:                          

1. pionierska vegetácia, 2. synantropná vegetácia, 3. vegetácia mokradí, 4. vysokohorská vegetácia a 5. travinno-bylinná vegetácia, ktoré v roku 2022 doplnil posledný zväzok 6. vegetácia lesov a krovín.

Z doposiaľ publikovaných zväzkov ide o najrozsiahlejšiu monografiu, ktorá po komplexnej syntaxonomickej revízii obsahuje v prehľade vegetácie 14 tried, 22 radov, 38 zväzov a 128 asociácií a spoločenstiev. Spracované sú v nej kroviny a lesy nížinných polôh v alúviách veľkých riek a potokov, prirodzené aj náhradné kroviny a lesy, dubové lesy na bázických aj kyslých substrátoch, na ne výškovo aj edaficky nadväzujúce listnaté a zmiešané lesy, lesy s prevahou ihličnanov a nakoniec spoločenstvá kosodreviny.

Prezentácia najnovšieho zväzku publikácie sa uskutočnila na pôde Katedry fytológie Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene v piatok 2. decembra 2022 a to za pomerne hojnej účasti pedagógov a študentov lesníckych odborov TU vo Zvolene, ako aj pracovníkov v oblasti ochrany prírody, vedcov a odborníkov z praxe.

Na podujatí sa postupne vystriedalo viacero rečníkov z Botanického ústavu CBRB SAV, v. v. i. Hlavný koordinátor projektu RNDr. Milan Valachovič, DrSc. predstavil genézu myšlienky spracovania monografickej série o vegetácii Slovenska. Azonálne typy lesov boli témou Ing. Richarda Hrivnáka, DrSc., prezentáciu o dubinách si pripravila RNDr. Katarína Vantarová, PhD. Svojím príspevkom sa prítomným prihovorili aj RNDr. Jozef Šibík, PhD a RNDr. Mária Šibíková, PhD., ktorí sa podelili o svoje poznatky o lesných spoločenstvách a upozornili na niektoré špecifiká pri klasifikácii karpatských lesov.

Do programu prispeli aj kolegovia z Katedry fytológie Technickej univerzity vo Zvolene – Prof. Ing. Karol Ujházy PhD z TUZVO a doc. Ing. Mariana Ujházyová, PhD. komentovali filozofiu najbohatšej triedy listnatých lesov (trieda Carpino-Fagetea).

Práve dôraz na určité odlišnosti od celoeurópskeho poňatia systému jednotiek bol ústredným leitmotívom všetkých vystúpení aktérov tohto užitočného stretnutia vedcov a odborníkov z praxe, čo potvrdila aj následná diskusia s účastníkmi prednášky. Vďaka anglickým súhrnom na konci každej vegetačnej triedy je monografia veľkým prínosom aj pre vedu v širšom európskom meradle a môže byť užitočným nástrojom pri porovnávaní klasifikačných systémov. Predkladané dielo môže výraznou mierou prispieť k záchrane prírodného bohatstva, ktorým lesy nepochybne disponujú.

Výskum vegetácie krajiny zameraný na definovanie vegetačných typov aj biotopov, ktorých je súčasťou je významný pre využívanie krajiny (napr. navrhovanie manažmentu), stanovenie priorít pre ochranu prírody, sledovanie stavu vegetácie (inventarizácia či monitoring). Výsledky výskumu vegetácie dokresľujú obraz o vplyve zmien vo využívaní krajiny, hospodárení, hydrologickej bilancii, zmeny klímy, šírení nepôvodných druhov na prírodu a pomáhajú hľadať možnosti na zmenšovanie ich negatívnych dopadov.

 

Zdroj:Milan Valachovič, Katarína Vantarová, Michaela Michalková

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Mariana Ujházyová

 

Súvisiace články