Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z Banskobystrickej teatrologickej konferencie Divadlo a rozhrania

Divadlo a rozhrania – 19. ročník Banskobystrickej teatrologickej konferencie

5. 12. 2022 | videné 463-krát

Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, v. v. i., a Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici zorganizovali v dňoch 25. – 26. novembra v poradí už 19. ročník medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie, tentoraz s názvom Divadlo a rozhrania. Po dvoch rokoch onlinových verzií, keď sa priestory veľkého divadelného štúdia Fakulty dramatických umení transformovali na livestreamové štúdio a zážitok zo živého dialógu medzi jednotlivými účastníkmi nahradili počítačové obrazovky, sa tohoročná konferencia a debaty o divadle konečne uskutočnili naživo.

Organizátori konferencie si ako cieľ stanovili „priniesť a porovnať medzinárodné poznatky o divadle z viacerých perspektív, ktoré v súčasnej online a digitálnej kultúrnej etape nadobúdajú ďalšie nové kontexty a vyžadujú zo strany tvorcov, divákov i teoretikov často vlastné kreatívne riešenia“. Vychádzali totiž z poznania a chápania divadla ako syntetického umenia, ktoré sa v rámci svojej podstaty ako proces komunikácie konštante „pohybuje na istých rozhraniach – s inými druhmi umenia, kultúrnymi a spoločenskými oblasťami, médiami či vednými disciplínami, ako sú sociológia, psychológia, antropológia, kulturológia, politika, terapia, ekológia, vzdelávanie a pod. Divadlo do všetkých týchto oblastí presahuje, zasahuje, ovplyvňuje ich, čerpá z nich, osvojuje a prispôsobuje si pôvodne divadlu cudzie prvky, na základe ktorých následne modeluje umelecko-spoločenský diskurz“.

Hypotézy organizátorov uvažujúcich o rozhraní ako „umeleckom a sociálnom interfejse“ podnietili dvadsaťosem účastníkov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska k mnohodimenzionálnym pohľadom na súčasné scénické umenie. Referujúci predstavili vo svojich príspevkoch viaceré perspektívy, z akých je možné na divadlo a jeho rozhrania nahliadať – či už to boli rozhrania divadla vo vzťahu k histórii a ideologickým i ideovým odkazom, alebo sa zamerali na identifikovanie vplyvov historických interpretácií na súčasnú dramatickú a divadelnú tvorbu, pomenovanie odkazov jednotlivých tvorcov či tvorivých kolektívov ich poetík, ako aj (de)kompozičných postupov. Na divadelné dedičstvo minulosti mnohí z autorov nazerali prehodnocujúco a pripomenuli nám viacero príkladov prekonávania fixných divadelných tradícií a hľadania inovatívnych inscenačných prostriedkov i tematických interpretácií. V súvislosti s hľadaním nových výrazových ciest v divadle sa ďalší okruh tém konferenčných príspevkov orientoval na presahy divadla do iných druhov umenia – tanečného, výtvarného, dizajnového, performatívneho či digitálneho. Príspevky otvorili úvahy o fungovaní divadla na pomedzí rôznych realít – od virtuálnych až po tie každodenné. Poukázali na prepájanie a spájanie pôvodne ambivalentných prvkov – živého a umelého, biografického a fiktívneho, periférneho a centrálneho, pričom na pozadí toho všetkého skúmali aj interpretácie konkrétnych aktuálne uvádzaných, ale aj tých starších diel. Účastníci predstavili aj viaceré interdisciplinárne koncepty uvažovania o divadle a poukázali napríklad na prieniky psychológie a hereckých techník či muzeológie a divadelnej vedy. Živou témou bolo najmä divadlo vo vzťahu k spoločnosti a všetkým výzvam, ktoré divadelným tvorcom spoločenské pohyby prinášajú. Aj tu sa načrtlo mnoho ciest a spôsobov, ako o divadle a spoločnosti uvažovať: vo vzťahu k publiku, jeho návštevnosti a recepcii diel, ako aj opačne, a to zo strany tvorcov a ich snáh poznať a rozumieť svojmu publiku, ďalej vo vzťahu k rôznym fenoménom dotýkajúcim sa spoločenského, ale aj osobného, dokonca intímneho života. Zazneli aj provokatívne otázky a kritické postrehy o tom, či súčasné divadlo dostatočne reflektuje politické, ekonomické, sociálne zmeny a kultúrne premeny v spoločnosti v 21. storočí.

Banskobystrická teatrologická konferencia má na mape vedeckých a odborných podujatí svoje stále miesto už takmer dve dekády. Ponúka a vytvára priestor pre kontinuálny dialóg nielen medzi divadelnými akademikmi, kritikmi a teoretikmi, ale aj pedagógmi, samotnými tvorcami a študentmi doktorandského štúdia. Práve pre nich sa stáva dôležitou platformou. Tu si môžu cibriť svoje prezentačné zručnosti, konfrontovať výsledky vlastných výskumov so staršími i skúsenejšími kolegami, ako aj medzi sebou navzájom a sieťovať sa. Kým po minulé roky predstavovali prezentácie doktorandov jeden až dva programové bloky, tentoraz bola ich účasť natoľko bohatá, že svojimi výstupmi naplnili program takmer celého jedného dňa. Aj to je faktor potvrdzujúci, že kontinuita Banskobystrickej teatrologickej konferencie má potenciál vplývať aj na nové generácie vedcov a tvorcov.

Projekt konferencie č. 06/02/2021 a jeho výstupy boli podporené z inštitucionálnych zdrojov na podporu rozvoja umeleckej/vedeckej (publikačnej) činnosti AU. Konferencia sa konala v rámci riešenia projektu VEGA 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia. Konferenciu ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Konferenčné príspevky budú publikované aj v recenzovanom zborníku.

 

Spracovala: Zuzana Timčíková, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i.

Foto: Gabriela Birošová

Súvisiace články