Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nová strecha

Ikonické observatórium na Skalnatom plese dostalo novú strechu

9. 11. 2022 | videné 669-krát

Dnešným dňom sa začal proces odovzdávania a prebratia stavby po ukončení opráv na budove observatória Astronomického ústavu SAV, v. v. i., (AsÚ SAV, v. v. i.) na Skalnatom plese. Od júna 2022 stavbári rekonštruovali hlavnú strechu observatória, strechu pozorovateľne a strechu prístavby pre dieselagregát. Opravený bol aj plechový obklad na fasáde, bleskozvody či zábradlie okolo strechy. Prvá fáza náročného procesu opráv sa začala už v roku 2021, keď došlo k výmene dreveného debnenia a plechovej krytiny na kupolách. Celková hodnota investície dosiahla sumu 501 442 eur a bola financovaná z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu pridelených Slovenskej akadémii vied. Opravy realizovala firma Strechy Zachar, s. r. o.

Rozsiahla rekonštrukcia hlavnej strechy observatória odhalila v niektorých miestach dezolátny stav dreveného debnenia spôsobený vlhkosťou. Najvýraznejšie sa to prejavilo na severnej strane strechy, kde v predchádzajúcom období dochádzalo k zatekaniu.

Debnenie pod krytinou bolo v tejto časti degradované do takej miery, že stavbári nemohli odstrániť ani jeden celistvý kus drevených prvkov. Väčšinu pôvodného dreva museli naložiť do vakov lopatami. Následne zistili, že značne zdegradovala aj vrstva tepelnoizolačných tvárnic, ktorú museli odstrániť,“ vysvetľuje pracovník AsÚ SAV, v. v. i., Vladimír Dubjel, ktorý počas celej opravy strechy pôsobil ako stavebný dozor.

Demontáž pôvodnej krytiny severnej časti strechy tiež odhalila skutočnosť, že degradovaná drevená konštrukcia nebola pôvodná, k jej výmene v minulosti došlo minimálne raz. Opačná – južná strana strechy na tom bola lepšie, pôvodné 80-ročné krovy sa zachovali v relatívne dobrom stave.

Budova observatória Astronomického ústavu SAV, v. v. i., sídliaceho na Skalnatom plese v nadmorskej výške 1786 m. n. m. je významnou národnou kultúrnou pamiatkou postavenou v roku 1943. Aj z tohto dôvodu na priebeh prác dohliadali odborníci z Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

„Prístup pamiatkarov bol veľmi konštruktívny. Projekt opravy sme realizovali v súlade s pravidlami, ktoré stanovili vo vyjadrení k stavebnému povoleniu. Pamiatkový úrad počas kontroly na mieste skonštatoval, že práce prebiehajú v súlade s projektovou dokumentáciou,“ hovorí riaditeľ AsÚ SAV, v. v. i., Peter Gömöry.

V observatóriu sú umiestnené dva ďalekohľady. V malej kupole sa nachádza 61 cm automatický ďalekohľad typu Newton na fotometrické pozorovanie planétok a komét. Plnoautomatický 1,3 m ďalekohľad vo veľkej kupole je určený na pozorovanie objektov Slnečnej sústavy, stelárnych objektov (napríklad premenných hviezd) či exoplanét. Okrem toho sa v budove nachádzajú viaceré ďalšie vedecké prístroje a meteorologická stanica patriaca Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.

Oprava strechy observatória má kľúčový vplyv na získavanie nových kvalitných astrofyzikálnych pozorovaní na európskej úrovni. Bez jej realizácie by boli vedecké prístroje umiestnené v observatóriu v priamom ohrození a samotný výskum by bol do značnej miery obmedzený. Vedci plánujú obnoviť svoje pozorovania ihneď po skolaudovaní stavby. Predpokladajú, že tak nastane do konca roka 2022.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Vladimír Dubjel, AsÚ SAV, v. v. i.

Súvisiace články