Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrel RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc.

19. 10. 2022 | videné 892-krát

Dňa 19. októbra 2022 po dlhšej a vážnej chorobe zomrel RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc., vedúci vedecký pracovník Matematického ústavu SAV, v. v. i.

RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc., sa  narodil  7. septembra 1948 v Brodskom, okr. Skalica. Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave ukončil v roku 1976. V rokoch 1976-77 pracoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline.  V roku 1988 obhájil na Matematickom ústave SAV titul CSc. V rokoch 1985-87 pracoval na Ústave aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky UK v Bratislave a v rokoch 1987-89 na Katedre matematiky CHTF SVŠT v Bratislave. Od roku 1989 pracoval na MÚ SAV a v rokoch 1995-97 pôsobil externe tiež na  Vysokej škole pedagogickej v Hradci Králové. V roku 2001 obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému  Počet tried divizorov reálnych polí prvočíselneho konduktora a získal DrSc.

RNDr. Stanislav Jakubec, CSc. patril medzi popredných slovenských odborníkov z teórie čísel, ktorá patrí medzi najstaršie, viac ako dvetisíc ročné matematické disciplíny a v ktorej sa veľmi ťažko publikujú nové výsledky, no ktorá stále má možnosť uplatnenia aj v modernej dobe najmä vďaka rozšíreniu výpočtovej techniky.  Dr. S. Jakubec sa odborne venoval  algebraickej teórii čísel, a to hlavne v dvoch smeroch – výpočet počtu tried ideálov reálnych polí a Gaussove a Jacobiho sumy.

Okrem toho publikoval aj vedecké práce, v ktorých sa zaoberal rôznymi problémami teórie čísel. Všetky tieto práce vznikli ako odpovede na konkrétne problémy. Najviac prác sa zaoberá problematikou normálnych báz. Za najvýznamnejšie práce možno považovať práce, ktoré sa zaoberajú Wittovými okruhmi, pretože v tomto prípade bolo potrebné vyšetrovať určité polia, ktoré nie sú Galoisovymi rozšíreniami.

Jeden z dôležitých výsledkov Dr. Jakubca sa týka problematiky, ktorej počiatky siahajú ku Gaussovi. Gauss ako prvý urobil presný dôkaz, že v okruhu celých racionálnych čísel platí jednoznačný rozklad na prvočinitele. V súvislosti so štúdiom bikvadratických zvyškov, Gauss dokázal, že v okruhu celých čísel istého kvadratického poľa  platí jednoznačný rozklad. Od Gaussa tiež  pochádza (stále nedokázaná) hypotéza, že existuje nekonečne veľa reálnych kvadratických polí s počtom tried ideálov 1. Výsledky Dr. Jakubca naznačujú, že analogické tvrdenie by mohlo platiť aj pre oveľa komplikovanejšie polia, a to pre reálne cyklotomické‚ polia ktorých stupeň nad  Q je (p-1)/2.

Z dôležitých výsledkov  spomeňme tiež súvis medzi Fermatovými kvocientami a Fibonacciho číslami na jednej strane a deliteľnosťou počtu tried.  Doteraz bol známy súvis len medzi Fermatovými kvocientami a Fibonacciho číslami s prvým prípadom Veľkej vety Fermatovej.

Ďalšie výsledky  sa týkajú Vandiverovej hypotézy a kongruencií typu Ankeny-Artin-Chowla modulo p a modulo p2. Dr. S. Jakubec takúto kongruenciu dovtedy známu pre stupne 2,3,4,6 zovšeobecnil pre ľubovoľný prvočíselný stupeň a následne pre ľubovoľný stupeň.

Dr. S. Jakubec bol členom redakčnej rady Mathematica Slovaca zodpovedným za teóriu čísel. Bol vedúcim vedeckých projektov VEGA a bol členom komisie VEGA pre posudzovanie grantov za matematiku. Bol recenzentom významných svetových časopisov ako Acta Arithmetica, Journal of Number Theory a Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg a iných.

Dr. S. Jakubec bol vyznamenaný Čestnou plaketou SAV J. Hronca v striebornom vyhotovení za zásluhy v matematických vedách (1999) a Plaketou SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách (2009).

R. I. P.

 

Text: Anatolij Dvurečenskij, Matematický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články