Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Lúčime sa s RNDr. Oľgou Erdelskou, DrSc.

4. 10. 2022 | videné 665-krát

Vo štvrtok 29. septembra 2022, v deň svojich 89. narodenín, zomrela RNDr. Oľga Erdelská, DrSc., významná vedecká osobnosť, zakladateľka rastlinnej embryológie na Slovensku, dlhoročná vedecká pracovníčka Botanického ústavu SAV (dnes súčasť Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV) a emeritná členka Učenej spoločnosti Slovenska.

Dr. Erdelská sa narodila 29. septembra 1933 v Bratislave. Po maturite na štátnom dievčenskom gymnáziu študovala od roku 1951 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium absolvovala v roku 1956. Po jeho ukončení nastúpila do vtedajšieho Laboratória rastlinnej biológie SAV, kde pracovala až do odchodu do dôchodku v roku 1993. Tu obhájila v roku 1964 kandidátsku dizertačnú prácu, v ktorej riešila problematiku patologického vädnutia marhúľ. Akademický titul doktorky prírodných vied (RNDr.) získala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v roku 1966 a vedeckú hodnosť doktorky vied (DrSc.) v roku 1990 po obhajobe práce „Štruktúrne aspekty vývinovej korelácie embrya a endospermu krytosemenných rastlín“.

Dr. Erdelská sa počas svojej vedeckej kariéry špecializovala na otázky rastlinnej embryológie, najmä samičej gametogenézy, oplodnenia a embryogenézy. Vo veľkej miere využívala živý materiál, ktorý excelentne analyzovala mikrokinematograficky. Na základe jej štúdia procesov v živých zárodočných mieškoch krytosemenných rastlín vzniklo v spolupráci s Institut für den wissenschaftlichen Film (IWF) Göttingen niekoľko filmov. Využívajú sa doteraz ako na vedecké ciele, tak aj pri výučbe u nás i zahraničí (napr. Universität Graz). Jej poznatky o zákonitostiach procesov prebiehajúcich v živých zárodočných mieškoch sa dostali do učebníc a monografických štúdií o rastlinnej embryológii a priniesli rozsiahle medzinárodné kontakty. V jej pracovnej skupine absolvovali študijné pobyty mnohí kolegovia zo zahraničia a jej filmy sa premietali na Svetovom kongrese v Seattle (1969) a v Berlíne (1987).

Cytoembryologicky spracovala gametogenézu a embryogenézu viacerých druhov rastlín, vrátane drevín (napr. ľan siaty, pavinec horský, snežienka jarná, hruška obyčajná, drieň obyčajný). Zameriavala sa na otázky rôznych typov interakcie embrya a endospermu krytosemenných rastlín v súvislosti s dynamikou ich vývinu. Vo svojej práci spájala morfologický, anatomický a štrukturálny aspekt s aspektami fyziologickými. Neskôr sa zameriavala na výskum spontánnej a indukovanej polyembryonie, charakterizovala spontánny typ štiepnej polyembryonie suspenzorového typu pri kukurici, analyzovala a interpretovala indukovanú polyembryoniu pšenice a kukurice.

Okrem hospodársky významných plodín sa venovala aj mimoriadne zaujímavému prvku flóry Slovenska, endemickému druhu lykovec muránsky. Študovala vývin a degeneráciu vajíčok tohto druhu ako aj vývin jeho semien. Výsledky výskumu Dr. Erdelskej prispeli k objasneniu základných otázok totipotencie a diferenciácie embryonálnych buniek a k interpretácii týchto procesov z hľadiska evolučnej biológie. Výsledky práce zaradili dr. Erdelskú medzi popredných uznávaných odborníkov v rastlinnej embryológii. Významné sú aj výsledky jej spolupráce so šľachtiteľskými a pestovateľskými pracoviskami, ktorým pomáhala riešiť problémy embryogenézy, dormancie či rozmnožovania vzácnych kultivarov a získavať haploidné rastliny viacerých kultúrnych plodín. Všetky tieto výsledky majú vysokú praktickú hodnotu.

Významná a mimoriadne záslužná bola dlhoročná pedagogická činnosť Dr. Erdelskej. Vychovala kandidátov vied v oblasti embryológie a na Katedre fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prednášala ako externistka rastlinnú embryológiu v rokoch 1970–1981 a 1992–1993. Je autorkou učebnice Embryológia krytosemenných rastlín, ktorá vyšla vo vydavateľstve VEDA v roku 1981 a jej doplnené vydanie, v ktorom rozšírila autorský kolektív o kolegov z Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vydalo to isté vydavateľstvo v roku 2017.

Dr. Erdelská sa venovala i vedecko-organizačnej práci. Pôsobila ako zástupkyňa vedúceho Oddelenia fyziológie rastlín RNDr. Vladimíra Kozinku, CSc. Na oddelení si po roku 1968 založila pracovnú skupinu rastlinnej embryológie. V období existencie Ústavu expermimentálnej biológie a ekológie SAV viedla Oddelenie štrukturálnej botaniky a embryológie. Aktívne pôsobila i v Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV (SBS pri SAV). V rokoch 1976–1981 vykonávala funkciu predsedníčky Fyziologickej sekcie. Viedla organizačný výbor 1. dní rastlinnej fyziológie, ktoré sa uskutočnili ako celoštátne stretnutie rastlinných fyziológov v roku 1977. Predtým viackrát organizovala celoštátne stretnutia rastlinných cytológov. V rokoch 1976–1979 a 1979–1982 pôsobila ako podpredsedníčka SBS pri SAV a v rokoch 1993–1996 túto vedeckú spoločnosť reprezentovala ako jej predsedníčka.

Za vedecké výsledky, riadiace a organizačné aktivity získala Dr. Erdelská viaceré vyznamenania, patrí k nim členstvo v Učenej spoločnosti Slovenska (2003), Strieborná (1973) a Zlatá (1983) plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách, Strieborná medaila SAV (1993), Holubyho pamätná medaila SBS pri SAV (1984), Čestné uznanie (Nota laudis) Medzinárodného kongresu výskumnej a výučbovej kinematografie (ICREC) v Brne v rokoch 1972 a 1983 či Medaila „Amicis Universitatis M. Curie-Sklodowska Lublin“ (1997). Jej prínos pre rozvoj botaniky na Slovensku ocenila SBS pri SAV v roku 1983 udelením titulu Zaslúžilá členka SBS pri SAV a v roku 1993 sa stala Čestnou členkou SBS pri SAV. Spolupracovníci z Botanického ústavu SAV vyjadrili svoje uznanie jej zaradením do Galérie významných osobností Botanického ústavu SAV. Konferencia biskupov Slovenska udelila Dr. Erdelskej ocenenie Fides et ratio (2012).

RNDr. Oľga Erdelská, DrSc. bola vyhranená a uznávaná vedecká osobnosť, ktorá sa svojou prácou pričinila o zvýšenie kvalitatívnej úrovne botanickej vedy na Slovensku. I po ukončení vedeckej kariéry bol pre ňu príznačný tvorivý pracovný elán. Aktívne sa zúčastňovala života Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, podieľala sa na založení Modranskej muzeálnej spoločnosti, prednášala a písala. Pracovito a dôsledne. V pozoruhodnej zbierke rozprávok „Rozprávky a príhody z našej prírody“ (Modranská muzeálna spoločnosť, 2019) zanechala odkaz jej vedeckého bádania v oblasti „Stientia amabilis“ – botaniky, no najmä jej každodenného života, prepísaný do jednoduchých viet. Hovoria o tom, odkiaľ sa vzali zložky prírody, ktoré študujeme a na čo nám majú slúžiť. Nielen pre radosť a úžitok, ale aj na poučenie k skromnosti, odvahe, múdrosti a vytrvalosti v dobrom.

Ďakujeme za všetko.

 

Anna Bérešová, riaditeľka Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Súvisiace články