Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrel prof. RNDr. Dušan Podhorský, DrSc.

16. 9. 2022 | videné 1513-krát

S ľutosťou treba prijať realitu, že 15. septembra 2022 nás navždy opustil H.E., Multi – prof. h.c. RNDr. Dušan Podhorský, DrSc. Slovenský vedec, innovátor, pedagóg, diplomat, spisovateľ. Je zakladateľom slovenskej a československej rádiolokačnej meteorológie.                                                                           

Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave sa od šesťdesiatych rokov venoval hlavne metodickým otázkam rádiolokačnej a kozmickej meteorológie, ktoré doviedol na špičkovú úroveň. Jeho sústredené úsilie vyvrcholilo zriadením celoštátneho metodického a školiaceho pracoviska pre rádiolokačnú meteorológiu v Československu v roku 1969 na Malom Javorníku pri Bratislave, ktoré viedol. Rádiolokačná meteorológia u nás bola pod jeho vedením v prvej polovici sedemdesiatych rokoch na svetovej úrovni danej doby a od roku 1974 bolo na Malom Javorníku vytvorené Regionálne centrum rádiolokačnej meteorológie socialistických štátov. Nosnou aktivitou bol vývoj automatizácie rádiolokačných meraní, úspešne ukončený a zavedený do praxe. Z výsledkov vedeckého výskumu treba spomenúť, že sa zaslúžil o objav nízkohladinového dýzového prúdenia nad karpatsko-alpským regiónom. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých prác a piatich monografií.  

Aktívne bol tiež začlenený do štruktúr Svetovej meteorologickej organizácie, v rokoch 1978 – 1984 ako spravodajca SMO pre radarovú meteorológiu, nasledujúcich šesť rokov ako riaditeľ Centra aktivity SMO pre nowcasting. Popri práci si naďalej zvyšoval kvalifikáciu, na Leningradskom hydrometeorologickom inštitúte v roku 1976 získal titul kandidáta vied a na Akadémii vied ZSSR už v Sankt Peterburgu v roku 1991 titul doktora technických vied. Od roku 1992 je zahraničným členom Petrovskej akadémie vied a umení v St. Peterburgu.                                                                             

Súčasne pôsobil ako pedagóg na Univerzite Komenského, v rokoch 1963 až 1990 na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Prahe. Spojený s leteckou meteorológiou postupne pôsobil v rokoch 1992 – 1997 vo firmách SLOV AIR, a. s., a TATRA AIR Group, a. s., ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti. Tu sa rozlúčil na istý čas s meteorológiou a prešiel na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, kde v rokoch 1998 – 2005 pôsobil ako predseda úradu.  

V roku 2005 sa zapojil do slovenskej diplomacie. Počas jeho pôsobenia na poste veľvyslanca pre Kazachstan a Kirgizskú republiku v čase od 2005 do 2011 rozpracoval a uviedol do praxe princípy ekonomizácie diplomacie v zahraničí pre podmienky Strednej Ázie. Aj počas tohto obdobia bol aktívny pedagogicky, prednášal ako profesor na šiestich kazašských a kirgizských univerzitách, na piatich z nich mu udelili akademickú hodnosť prof. h. c.                                                                           

Po manažérsko-diplomatickom intermezze sa k vedeckej práci dostal opäť po návrate Slovenskú akadémiu vied, keď v roku 2012 na začal pracovať vedúci vedecký pracovník. Venoval sa výskumu v oblasti detekcie meteorologických javov.

Za svoju širokú činnosť získal rad ocenení, od vyznamenania Za zásluhy o výstavbu (1980) po udelenie čestného titulu Zaslúžilý letec – ocenenie Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M.R. Štefánika (2014).

S letectvom sú spojené jeho aktivity nielen na vedeckom poli. Svoj záujem o našu históriu vyjadril v knihe Štefánikov svet, ktorá mapuje Štefánikove cesty po svete. Vyšla v roku 2013.

Česť jeho pamiatke!

 

Text: Pavol Nejedlík, Ústav vied o Zemi, v. v. i.

Foto: Katarína Gáliková a archív Pavla Nejedlíka

Súvisiace články