Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračný obrázok

Zomrel psychológ PhDr. Michal Stríženec, DrSc.

9. 9. 2022 | videné 1175-krát

V stredu 7. septembra 2022 vo večerných hodinách vo veku nedožitých 90 rokov zomrel dlhoročný výskumný pracovník a bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i., PhDr. Michal Stríženec, DrSc.

PhDr. Michal Stríženec, DrSc. sa narodil 19. septembra 1932 v Piešťanoch, kde aj v roku 1950 zmaturoval. V rokoch 1950 až 1955 študoval odbor psychológia a pedagogika na Univerzite Komenského  Bratislave. Už v roku 1954 nastúpil ako odborný pracovník na vtedajší Ústav experimentálnej psychológie SAV, neskôr dočasne premenovaný na Psychologické laboratórium SAV. Od roku 1955 bol interným ašpirantom ústavu a titul kandidát vied získal v roku 1960.

Od roku 1960 sa Michal Stríženec začal orientovať na kognitívne procesy, neskôr sa na oddelení psychológie práce zameral na inžiniersku psychológiu, a sledoval aj najnovšie trendy vo výskume vzťahov kybernetiky a psychológie (interakcia človek a počítač). Skúmal tiež kognitívne procesy ako funkcie osobnosti, a to najmä v kontexte psychomotoriky, percepcie, pamäti, myslenia alebo rozhodovania. Po roku 1989 sa začal intenzívne a systematicky venovať dovtedy tabuizovanej téme – psychológii náboženstva a spirituality, ku ktorej vydal niekoľko monografií. Celkovo bol autorom 9 monografií a viac ako 200 pôvodných vedeckých štúdií v časopisoch a zborníkoch.

Počas svojej kariéry zastával Michal Stríženec v ÚEP viaceré dôležité funkcie. Bol vedeckým tajomníkom ÚEP SAV (1970 - 1990), zástupcom riaditeľa ÚEP SAV, neskôr jeho riaditeľom (1991 - 1999). Okrem toho bol členom viacerých komisií a organizácií, napríklad Rady P SAV pre vedeckú výchovu (1998 - 2005), Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (1998 - 2001), Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, členom a predsedom Slovenskej kybernetickej spoločnosti pri SAV, predsedom Vedeckého kolégia pre psychológiu a pedagogiku SAV, (1995 - 1999), podpredsedom grantovej komisie VEGA pre vedy o človeku, predsedom Komisie pre obhajoby doktorských prác z psychológie atď. Externe prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Za svoju prácu získal viacero ocenení, za všetky možno spomenúť Zlatú čestnú plaketu Ľudovíta Štúra (1992), Medailu SAV za rozvoj vedy (1997), Čestné uznanie MŠ SR a ocenenie za celoživotné dielo a prínos v oblasti psychológie (2010), či ocenenie Fides et ratio za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (2013).

Medzi kolegami bol známy svojim poctivým, zodpovedným a spoľahlivým prístupom k tímovej práci. Prejavoval intenzívny záujem o kolegov, starostlivosť o spoločný prospech a ochotu pomáhať ostatným v ich práci a rozvoji. Kolegovia, priatelia a známi si ho budú pamätať ako skromného, pozorného človeka, s jemným zmyslom pre humor, vždy spoľahlivého a dochvíľneho.

Pohrebné obrady budú v piatok 16. septembra o 10.00 h na cintoríne Vrakuňa (Ružinov).

Česť jeho pamiatke!

 

Spracoval: Peter Halama

Súvisiace články