Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrel prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.

24. 8. 2022 | videné 768-krát

Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel 21. augusta 2022 prof. RNDr. Július Korbaš, CSc., samostatný vedecký pracovník Matematického ústavu SAV, v. v. i., a profesor matematiky na Katedre algebry a geometrie FMFI UK.

Prof. J. Korbaš sa narodil 22. marca1955 v Považskej Bystrici, kde navštevoval gymnázium. Študoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1973 — 1978. Po ukončení vysokoškolských štúdií sa zamestnal na VŠDS v Žiline Od roku 1988 sa stal vedeckým pracovníkom Matematického ústavu SAV v Bratislave.  Titul RNDr. získal v roku 1980 na Univerzite Komenského a kandidátsku dizertačnú prácu obhájil pod vedením prof.  Z. Frolíka a prof. V. Bartlíka na Matematickom ústave ČSAV V Prahe. V rokoch 1989 — 1990 bol  wissenschaftlicher Mitarbeiter na Univerzite v Siegen, Nemecko. V rokoch 1990 — 1992 získal prestížne štipendium Nadácie Alexander von Humboldt na Univerzite v Siegene. V roku 1994 prešiel na Katedru algebry a teórie čísel MFF UK v tom roku sa na tejto fakulte habilitoval za docenta matematiky a v roku 2008 ho vymenovali za profesora.

Po odchode na svoju Alma mater neprerušil pracovné kontakty s Matematickým ústavom SAV a naďalej pôsobil aj na našom ústave do konca svojho plodného života majúc čiastočný úväzok, viedol granty a bol aktívnym redaktorom časopisu Mathematica Slovaca.

Prof. Július Korbaš patril k významným slovenským matematikom, ktorý sa podstatnou mierou zaslúžil o rozvoj diferenciálnej a algebraickej topológie, ktorý dávno svojím významom prekročil hranice Slovenska. Je autorom mnohých vedecký článkov uverejnených v popredných svetových matematických časopisoch, ako aj autorom viacerých monografií a učebníc z globálnej analýzy, topológie a algebry. Medzi študentami bol veľmi obľúbený a vychoval piatich doktorandov.

Odchodom profesora Júliusa Korbaša stráca slovenská matematická obec, FMFI UK a Matematický ústav SAV, v. v. i., významného matematika, vzácneho kolegu a veľmi dobrého človeka. Česť jeho pamiatke.

Rozlúčka s nebohým bude štvrtok 25. augusta 2022 o 14.30 zádušnou omšou  v kaplnke a pohrebné obrady budú o 15.00 hod. na cintoríne v Malej Pake.

R. I. P.

Spracoval: Anatolij Dvurečenskij, Matematický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články