Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Bojná, oceňovanie Karola Pietu

Archeológovia v popularizačnom nasadení

11. 7. 2022 | videné 414-krát

Začiatok júla je na Slovensku štandardne v znamení cyrilometodských slávností. Vzhľadom na tému sa do podujatí aktívne zapája aj Archeologický ústav SAV, v. v. i. (ďalej AÚ SAV) . Nosným slovenským podujatím  sú Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti Nitra, milá Nitra. V tomto roku sa uskutočnili v dňoch 3. -5. júla.

Hneď v prvý deň primátor mesta Nitry, M. Hattas slávnostne otvoril  v priestoroch nitrianskej synagógy výstavu „Návraty ku koreňom. Archeológia k počiatkom našej národnej kultúry.“  Ide o výsledok spolupráce AÚ SAV a Historického múzea SNM a kooperáciu s Mestom Nitra aj Nitrianskym samosprávnym krajom.  Je súčasťou aktivít spojených s medzinárodným projektom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. V dôsledku záujmu zahraničných návštevníkov Nitry je celá výstava realizovaná dvojjazyčne – v anglickom i slovenskom jazyku.

Na výstave sú formou posterov i priamo archeologickými nálezmi predstavené najvýznamnejšie medzníky včasnostredovekého vývoja dnešného územia Slovenska – od osídľovania Slovanmi, cez šírenie kresťanstva, vznik rozvoj a zánik Veľkej Moravy až po obdobie začlenenia teritória do novorodiaceho sa Uhorského kráľovstva. Posledné panely venované cyrilo-metodským tradíciám boli prirodzeným premostením k ďalšej výstave Cyrilo-metodské dni Terchová.

Najväčší priestor je daný Veľkej Morave a jej osudom. Archeologickými nálezmi sú prezentované štyri dominantné okruhy - rozvoj remesla a poľnohospodárstva, výmena a obchod, kniežatá a vojenská družina a kresťanstvo a kultúra. Návštevník sa dozvie, že mohutná ríša mohla vzniknúť iba vďaka naštartovaniu ekonomiky intenzívnym využívaním surovinových zdrojov (železo, zlato a pod.), rozvojom domáceho i diaľkového obchodu (otroci, kožušiny a pod.).

Jedným z vrcholov sú špičkové repliky unikátnych plakiet z Bojnej a jedného z najstarších kresťanských zvonov v Európe dokreslené po prvý krát zverejnenými ich veľkoplošnými kvalitnými fotografiami, kde verejnosť môže vnímať detaily včasnostredovekého umeleckého remesla, vrátane dokladov používania písma. Výstavu oživili skvostné umelecké diela akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej s témami zo života Veľkej Moravy.

V nasledujúci deň archeológovia sprístupnili verejnosti areál Archeoparku v bývalých Kasárňach pod Zoborom, kde návštevníci mohli tradične vidieť základy Kostola sv. Martina, časť vedeckých depozitárov archeologických nálezov a ukázali ďalšie novinky a pokrok v 3D a virtuálnej archeológii. Areál kasárni bol jednou zo zastávok v putovaní pútnikov z moravského Velehradu a tiež turistického pochodu z Dražoviec do Nitry. V archeoparku vznikol cvičný priestor pre detských výskumníkov, kde si deti mohli vyskúšať prácu archeológov. Odborníci názorne demonštrovali techniky výroby a výpalu keramiky, návštevníci si pochutnávali na pripravovaných dobových jedlách.

V sobotu 9. Júla organizovala obec Bojná v spolupráci s AÚ SAV  ďalší ročník Cyrilometodských slávností na hradisku Valy v Bojnej. Priaznivci archeológie a histórie mali možnosť pozrieť si vynovenú archeologickú expozíciu v obci a na samotnom hradisku sa zoznámiť s rôznymi aspektmi života na Veľkej Morave a výsledkami najnovších výskumov. V rámci programu bola osobitná pozornosť venovaná dobovému včelárstvu. Veľkému záujmu mladých i tých skôr narodených sa tešila škola veľkomoravského písomníctva, dobíjanie hradieb, ukážky remesiel a rekonštrukcie rôznych preskúmaných objektov. Slávnostnú omšu na lokalite celebroval  prvý Ordinár OS a OZ SR - Mons. František Rábek. V rámci osláv bol starostom obce Bojná J. Stankovským  ocenený PhDr. Karol Pieta, DrSc. za svoj mimoriadny odborný i popularizačný prínos k poznaniu našej minulosti.

AÚ SAV sa tiež aktívne podieľal na zrode filmu Svatopluk - vládce Moravanů a Slovanů ktorého premiéra sa na ČT2 uskutočnila 4. júla 2022.

 

Text: Jaroslava Ruttkayová, Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Foto: M. Ruttkay

 

Súvisiace články