Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dr. Eugenia Kelbert Rudan

Pozvánka na hosťovskú prednášku Eugenie Kelbert Rudanovej

22. 6. 2022 | videné 459-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na hosťovskú prednášku Dr. Eugenie Kelbert Rudanovej (University of East Anglia) v stredu 29. júna 2022 o 10.00 h v budove ústavu alebo online. Prednáška s názvom "This Is Not An Original. Linguistic Relativity and the Translated Text" bude v angličtine.                          

Implikácie nedávneho „bilingválneho obratu“ v psycholingvistike zatiaľ neboli v translatológii plne preskúmané napriek tomu, že dvojjazyčnosť je v centre pozornosti tohto vedného odboru. Patrí sem najmä nedávny pokrok v chápaní jazykovej relativity. Eugenia Kelbert Rudan prezentuje vo svojej prednáške Toto nie je originál: Jazyková relativita a prekladový text názor, že aktuálna nedeterministická interpretácia jazykovej relativity poskytuje nový pohľad na viaceré kľúčové oblasti translatológie. Ide najmä o skúmanie tzv. prekladových univerzálií, t. j. textových charakteristík, ktoré sú špecifické pre preklady. Navrhovaný prístup k prekladu z perspektívy jazykovej relativity si teda vyžaduje sústredenejší výskum preloženého textu ako takého druhu literatúry, ktorý sa svojou podstatou líši od originálu. Preložený text sa ani zďaleka nepribližuje tomu, čo by autor či autorka mohli napísať v cieľovom jazyku a prináša osobitný druh literárnej hodnoty, ktorá nemohla vzniknúť v procese písania originálu.

Pripojenie:
https://us06web.zoom.us/j/85196234711?pwd=TDNEbHlYOTJBcGlQQXhUOU9nOFRuUT09
Meeting ID: 851 9623 4711
Passcode: 059274

Eugenia Kelbert Rudan je držiteľkou postdoktorandského štipendia Leverhulme na University of East Anglia, kde sa tiež podieľa na vedení  Centra pre výskum stredo-východnej Európy a post-sovietskeho priestoru. Vyštudovala translatológiu na Sorbonne, francúzsku a nemeckú filológiu v Oxforde a porovnávaciu literatúru na Yale, kde v roku 2015 úspešne obhájila dizertačnú prácu o translingválnej literatúre, za ktorú získala cenu Charlesa Bernheimera od Americkej asociácie porovnávacej literatúry. Jej výskumná špecializácia je porovnávacia literatúra, translatológia, literárna dvojjazyčnosť, modernizmus, poézia, štylistika a digitálna humanistika (najmä stylometria). Podieľala sa na vytvorení kolaboratívneho nástroja pre výskum porovnávacej štylistickej analýzy Bukvik. V súčasnosti dokončuje monografiu o translingválnej literatúre a pripravuje ďalšiu publikáciu o preklade a medzijazyčnej štylistike. V poslednom čase jej vyšli vedecké štúdie v časopisoch Target, Modernism/Modernity a World Literature Studies o kolaboratívnom autorskom preklade a o autoroch ako J. Brodsky, R. Gary a V. Nabokov.

 

Spracovala: Eva Andrejčáková, Ústav svetovej literatúry, v. v. i.

Foto: archív ÚSvL SAV, v. v. i.

Súvisiace články