Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenení doktorandi z SAV: zľava Peter Šichman, Zuzana Pös, Oliver Zajac

Laureáti Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2020/2021

12. 4. 2022 | videné 646-krát

Študentskou osobosťou roka v akademickom roku 2020/2021 sa stal Bc. Ladislav Palkovič, DIS, z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. Ocenenia zo slávnostného vyhlasovania výsledkov súťaže, ktoré sa konalo v piatok 8. apríla 2022 v bratislavskom Pálfyho paláci, si odniesli aj doktorandi Slovenskej akadémie vied – špeciálnu Cenu spoločnosti ABB (priemysel 4.0) získal Mgr. Peter Šichman z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i. Laureátkou v odbore Prírodné vedy, chémia sa stala RNDr. Zuzana Pös, PhD., z Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i., oceneným v oblasti Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, história bol Mgr. Oliver Zajac, PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i.

Cieľom  projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských vysokých školách alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV a zároveň podporiť vedu a mladých talentovaných študentov na slovenských vysokých školách.

Sedemásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska sa konal pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Odbornými garantmi boli SAV a Slovenská rektorská konferencia, ktorých odborníci tvorili porotu pre posudzovanie nominácií. Tento rok vyberala úspešných študentov zo 102 nominácií v trinástich kategóriách.

Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia). Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta.

Tohtoročný absolútny víťaz, TOP Študentská osobnosť Slovenska Ladislav Palkovič je mladý, talentovaný klavirista, študent absolventského ročníka vysokoškolského štúdia II. stupňa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už ako mladý klavirista vystupoval na koncertoch doma i v zahraničí a ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice. V roku 2021 získal cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umelecký výkon na národných i medzinárodných interpretačných súťažiach v hre na klavíri.

RNDr. Zuzana Pös, PhD. má 28 rokov a pracuje ako vedecká pracovníčka na Ústave klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i. Jej práca a vedecký záujem sa sústreďujú na testovanie možností a limitácií využitia moderných genomických technológií v oblasti molekulárnej genetiky človeka, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti vylepšiť nielen výskumné procesy, ale aj zdravotnú starostlivosť. Je čerstvou absolventkou doktorandského štúdia a výsledkom jej aktivity je osem publikácií, z ktorých je sedem karentovaných. Venovala sa spoľahlivosti genomických dát získaných masívne paralelným sekvenovaním, a to z rôznych typov analyzovaného genomického materiálu. Jej záujem bol zameraný na možnosti spoľahlivej identifikácie malých sekvenčných zmien, ale aj zmien väčších rozmerov, konvenčne označovaných ako „varianty v počte kópií“. Z biomedicínskych aplikácií sa venuje už niekoľko rokov ochoreniu označovanému ako „nešpecifické črevné zápaly“ (Inflammatory bowel disease, IBD), ktoré sa radí medzi multifaktoriálne autoimunitné ochorenia.  Počas štúdia sa okrem iného podieľala aj na výučbe cvičení z humánnej genetiky.

Mgr. Oliver Zajac, PhD., absolvoval vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. stupňa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde preukázal okrem osobných a vedomostných kvalít aj nebývalý záujem o historický výskum. Svoje odhodlanie a cieľavedomosť dokázal následne zúročiť počas doktorandského štúdia na Historickom ústave SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zaoberá primárne dejinami prvej polovice 19. storočia, výsledky jeho bádateľskej činnosti však výrazne prekračujú rámec slovenskej historiografie. Vo svojej dizertačnej práci sa O. Zajac venoval analýzam obrazu Habsburskej monarchie v prostredí aristokratického krídla tzv. Veľkej poľskej emigrácie v období rokov 1830 – 1846. Najdôležitejším záverom jeho dizertácie je korekcia doterajšieho dominantného naratívu o negatívnom vnímaní Habsburskej monarchie, ktorý poľskí aj zahraniční historici a historičky automaticky preberali zo starších prác. Koncom roka 2019 bol štipendistom francúzskej vlády na Univerzite Paríž 1: Pantheon-Sorbonne, kde pracoval pod vedením prof. Antoine Maresa ako štipendista Národného štipendijného programu.

Mgr. Peter Šichman z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., robil svoju diplomovú prácu v SAV pod vedením Ing. Jána Kuzmíka, DrSc., kde  pripravoval normálne zatvorené výkonové tranzistory. Spínacie tranzistory sú základná časť prevodníkov elektrického napätia a nachádzajú svoje uplatnenie napríklad v hybridných autách. V súčasnosti sú elektrické straty spojené s prevodom napatia (napr. v počítačovom zdroji) až 20 percent. Momentálne pracuje na novom súbore vzoriek, kde používa vylepšený návrh tranzistorov a iných štruktúr, ktorý umožní lepšie charakterizovať vlastnosti semiizolačného GaN-u. 

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články