Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Seminár o prevencii sexuálneho obťažovania na pracovisku

5. 4. 2022 | videné 500-krát

 V utorok 5. apríla 2022 sa v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny uskutočnil tretí zo série on-line školiacich seminárov o prevencii sexuálneho obťažovania na pracovisku (po predchádzajúcich termínoch 18. 3. a 25. 3.). Obsahovo bol prispôsobený štatutárom, ktorí majú v kompetencii prevenciu sexuálneho obťažovania a riešenie možných prípadov v organizácii, rovnako ako reprezentantom odborov a zamestnaneckým dôverníkom, ktorí môžu byť adresátmi nahlasovania takéhoto správania. S hlavnou prednáškou vystúpila doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.

Seminár sa venoval legislatívnym východiskám k problematike sexuálneho obťažovania na pracovisku. Po vyjasnení legislatívneho základu prešla prednášajúca k druhému hlavnému bodu prednášky, a to predpokladom efektívnej prevencie sexuálneho obťažovania na pracovisku. Efektívna prevencia predpokladá prípravnú fázu, priebežnú prevenciu, intervenciu a transformáciu. V časti zameranej na prípravnú fázu expertka referovala o tvorbe a zviditeľňovaní inštitucionálnej politiky prevencie a o vymedzení sexuálneho obťažovania v kódexe správania sa na pracovisku. V časti o prevencii vyzdvihla zastúpenie mužov a žien vo vedúcich pozíciách a komisiách a organizovanie scitlivovacích školení o problematike sexuálneho obťažovania na pracovisku. Intervenciu charakterizuje politika nulovej tolerancie, efektívny mechanizmus nahlasovania prípadov, promptné a férové vyšetrovanie všetkých podnetov a rešpektujúci prístup k osobám, ktoré sa stali terčom sexuálneho obťažovania a/alebo k oznamovateľom. Nakoniec sa venovala opatreniam vedúcim k inštitucionálnej transformácii, teda budovaniu klímy úcty a zodpovednosti a monitorovaniu výskytu bariér pre nahlasovanie sexuálneho obťažovania. V závere seminára odzneli  posolstvá o budovaní pozitívnej kultúrnej zmeny na pracovisku (čo by mali vedieť zamestnávatelia a čo by mali vedieť zamestnanci a zamestnankyne).

S. Karkošková zdôraznila, že žiadnu z foriem sexuálneho obťažovania nemožno prehliadať, lebo ide o útok na ľudskú dôstojnosť, ktorej potrebujeme venovať pozornosť, obzvlášť v týchto časoch.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: unsplash.com/krakenimages

Súvisiace články