Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

KTT SAV o transfere technológií na pôde SAV

11. 2. 2022 | videné 567-krát

Jednou z misií SAV je aj dlhodobý strategický a aplikovaný výskum a vývoj, kde SAV intenzívne a efektívne spolupracuje s podnikateľským sektorom, verejným sektorom a občianskou spoločnosťou na prenose existujúcich poznatkov do praxe. Ochranu a následnú komercializáciu duševného vlastníctva organizácií SAV zabezpečuje Kancelária pre transfer technológií SAV (KTT SAV).

Činnosti KTT SAV v oblasti ochrany duševného vlastníctva zahŕňajú napríklad súčinnosť pri príprave a podaní patentových (resp. iných) prihlášok, v prípade záujmu aj vypracovanie komplexnej evaluácie. KTT SAV tiež vyhľadáva partnerov na komercializáciu, či priamo výrobu, poskytuje súčinnosť pri rokovaniach, ako aj manažmente celého procesu, vrátane marketingu.

Na rozdiel od univerzít/vysokých škôl bolo prostredie SAV, vzhľadom na doterajšiu legislatívu, v možnostiach komercializácie značne limitované. Organizácie SAV mohli komercializovať výhradne prostredníctvom licencovania.

Od 1. 1. 2022 organizácie SAV zmenili právnu formu na verejné výskumné inštitúcie. Táto zmena umožňuje ďalšie spôsoby komercializácie priemyselného vlastníctva a spolupráce so súkromnou sférou. Táto zmena prinesie aj posun v oblasti transferu technológií.

Viac o činnosti KTT SAV a úskaliach komercializácie priemyselného vlastníctva v organizáciách SAV, si môžete prečítať v článku v Prešporskom podnikateľovi.

 

Text: Kancelária pre transfer technológií SAV

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články