Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Jeseter malý – Acipenser ruthenus

Pracovné stretnutie expertov na jesetery

7. 2. 2022 | videné 489-krát

V závere roka 2021 sa stretli slovenskí odborníci z oblasti ochrany a manažmentu jeseterov na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR,  Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina a Výskumný ústav vodného hospodárstva. Na stretnutí sa zúčastnili aj odborníci z Centra biológie rastlín a biodevirezity (CBRB) SAV, v. v. i. Predmetom úvodného pracovného stretnutia expertov bola ochrana a manažment jeseterov na Slovensku.

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo s podporou CBRB SAV, v. v. i., bolo zamerané na súčasný stav jeseterovitých rýb na Slovensku, ich ochranu a legislatívu. Účastníci tiež prezentovali výsledky prebiehajúceho výskumu a monitoringu jeseterov na Slovensku. Súčasťou rokovania bola aj diskusia k súčasnému rybárskemu manažmentu jeseterov vo voľných vodách a perspektíva jeho vývoja.

Na stretnutí sa hovorilo  aj o technických možnostiach opatrení na spriechodnenie najvýznamnejších migračných bariér pre jeseterovité a ostatné druhy rýb na Dunaji a aj o potrebe legislatívnych zmien. Podľa účastníkov podujatia je nevyhnutná aktualizácia červeného zoznamu rýb a úprava kategorizácie ochrany jeseterov, sprísnenie ochrany jesetera malého podľa rybárskej legislatívy či potreba sprísniť kontroly vzhľadom na svojvoľné introdukcie (premiestnenie/vysádzanie druhu mimo jeho prirodzený areál – pozn. aut.) nepôvodných druhov jeseterovitých rýb, napríklad v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia a pod. Odborníci sa ďalej zhodli, že stretnutia je potrebné rozšíriť a podporiť aplikovaný výskum jesetera malého pri výbere optimálnych variantov migračného spriechodnenia najvýznamnejších migračných bariér na Dunaji (VD Gabčíkovo, stupeň Čunovo, hať Dunakiliti). Upozornili na potrebu vymedzenia adekvátnych kapacít a prostriedkov pre spracovanie národného akčného plánu pre jesetery a zabezpečenie plnenia cieľov Paneurópskeho akčného plánu na ochranu jeseterov (PANEUAP).

Paneurópsky akčný plán na ochranu jeseterov (PANEUAP) prijal v roku 2018 Stály výbor Bernského dohovoru a vyplynula z neho požiadavka urýchliť a koordinovať úsilie na ochranu jeseterov v Európe. Snahou iniciatívy je vyhnúť sa ďalšej strate biologickej diverzity v Európe s osobitným dôrazom na jesetery, ktoré sú vlajkovým druhom pre riečne ekosystémy.

Vzhľadom na pandemické opatrenia  sa pracovné stretnutie konalo pri obmedzenom počte účastníkov, prítomní sa preto zhodli, že ďalšie stretnutie k problematike ochrany jeseterov bude potrebné už aj so zastúpením širšieho okruhu inštitúcií a odbornej verejnosti, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.

Paneurópsky akčný plán pre jesetery

Autor: Ladislav Pekárik, CBRB SAV, v. v. i.

Foto: Juraj Hajdú

Súvisiace články