Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Údolie v Španielsku, ilustračná snímka

Spustili Svetovú sieť horských biosférických rezervácií

10. 12. 2021 | videné 609-krát

Vo štvrtok 9. decembra 2021 sa oficiálne spustila Svetová sieť horských biosférických rezervácií. Stalo sa tak počas webinára o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu v horských biosférických rezerváciách, ktorý organizoval program UNESCO Človek a biosféra (MAB) a Iniciatíva pre výskum hôr (MRI) v rámci osláv Medzinárodného dňa hôr.

Na príprave medzinárodnej siete sa podieľal aj Ústav krajinnej ekológie SAV, ktorý považuje túto sieť v súčasnosti za nevyhnutnú. Pri spustení siete sa diskutovalo o postavení horských biosférických rezervácií v meniacej sa globálnej klíme, potrebe dekarbonizácie, o masifikácii horských oblastí ako celosvetovom trende, vyplývajúcom z rastúcich požiadaviek spoločnosti, ale aj o dynamike postkovidového turizmu v pohoriach.

V súčasnosti je na svete 727 biosférických rezervácií, z ktorých sa 435 nachádza v horskom prostredí. Horské regióny tvoria asi štvrtinu zemského povrchu a sú domovom približne 15 percent svetovej populácie, pričom poskytujú množstvo funkcií a služieb ekosystémov. V horách sa nachádzajú genetické zdroje, bohatá biodiverzita a biotopy pre ohrozené druhy. Regulujú klímu, kvalitu ovzdušia a vodné toky a prispievajú k ochrane pred prírodnými katastrofami a vplyvom extrémnych poveternostných a klimatických javov.

Bohatstvo horských ekosystémov je však krehké. Globálna zmena klímy predstavuje riziko najmä pre horské regióny, ktorým hrozí strata vzácnych a ohrozených druhov, zmeny vo vodnej bilancii (vrátane ústupu ľadovcov) a často nezvratné zmeny vo využívaní pôdy, čo zároveň mení sociálno-ekonomické podmienky a ovplyvňuje živobytie ľudí.

Úrad UNESCO pre program Človek a biosféra preto jednohlasne schválil nomináciu Výskumného centra pre ekologické vedy Čínskej akadémie vied (Čína) a Biosférickej rezervácie údolí Omaña a Luna (Valles de Omaña y Luna, Španielsko) v spolupráci so sekretariátom MAB na spoločnú koordináciu Sekretariátu Svetovej siete horských biosférických rezervácií.

Program UNESCO MAB je medzivládny vedecký program, ktorého cieľom je vytvoriť vedecký základ na zlepšenie vzťahov medzi ľuďmi a ich prostredím. Spája prírodné a spoločenské vedy s cieľom zlepšiť ľudské živobytie a chrániť prírodné a riadené ekosystémy, čím podporuje inovatívne prístupy k hospodárskemu rozvoju, ktoré sú sociálne, kultúrne vhodné a environmentálne udržateľné. Slovensko v tomto výbore zastupuje pracovníčka ÚKE SAV Mgr. Veronika Piscová, PhD.

Program MAB zároveň uznáva kritickú hodnotu hôr a ich ekosystémových služieb pre ľudstvo a ich krehkosť vzhľadom na globálnu zmenu klímy. Preto sa rozhodol znovu spustiť Svetovú sieť horských biosférických rezervácií, aby zapojil všetkých aktérov pracujúcich v horských biosférických rezerváciách, vrátane manažérov/koordinátorov biosférických rezervácií, horských špecialistov, univerzít, výskumných centier, miestnych komunít, agentúr a programov OSN, združení a mimovládne organizácie.

Viac informácií o celosvetovej sieti 

Text: Veronika Piscová, Ústav krajinnej ekológie SAV

Foto: unsplash.com/Marco Montero Pisani

Súvisiace články