Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Snem SAV rokoval poslednýkrát v roku 2021

7. 12. 2021 | videné 666-krát

Snem SAV sa v utorok 7. decembra 2021 zišiel na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní. V súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou zasadal opäť online.

Po kontrole plnenia uznesení vystúpil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík s informáciou o aktuálnej situácii SAV.  V nej sa dotkol najmä súčasného tzv. lockdownu, prípravy hodnotiacich panelov pre oddelenia SAV, ako aj prebiehajúcich rokovaní o rozpočte SAV na rok 2022. Informáciu o aktuálnej situácii akadémie zobral Snem SAV na vedomie.

Snem SAV ďalej rokoval o návrhu Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2022 a informácii o návrhu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja. Návrh predniesol podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. Juraj Koppel. Ako uviedol, predloženému návrhu predchádzala široká diskusia v komorách snemu aj Rade riaditeľov SAV. Materiál Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2022 Snem SAV po veľmi krátkej diskusii hlasovaním po komorách s pripomienkami schválil. Snem zobral na vedomie aj informáciu o návrhu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja.

Návrh Zásad ročného hodnotenia organizácií SAV pre výkonové financovanie predložil prof. Juraj Koppel. Snem odhlasoval, že bude schvaľovať zásady hodnotenia organizácií platné len pre rok 2022 a uzniesol sa, že váhy výkonových parametrov pre rok 2022 zostávajú nezmenené.

Snem SAV svojím uznesením požiadal Predsedníctvo SAV:

a) vypracovať analýzu finančných aj výkonnostných dopadov doterajšieho modelu,

b) vypracovať nové modely výkonového financovania vo viacerých variantoch, vrátane alternatívy postupného znižovania percentuálneho podielu váhy akreditácie a

c) vypracovať analýzu predpokladaných finančných aj výkonnostných dopadov modelov na jednotlivé vedecké organizácie.

Snem uložil Predsedníctvu SAV uvedené materiály (body a) až c)) predložiť na rokovanie Snemu SAV do 1. septembra 2022.

Zároveň Snem SAV požiadal Predsedníctvo SAV do rovnakého termínu vypracovať návrh zohľadnenia autorských podielov priznaných organizáciam SAV a viacnásobných afiliácií autorov na publikačných výstupoch pre potreby ročného hodnotenia organizácií SAV pre výkonové financovanie.

Návrh Zásad ročného hodnotenia organizácií SAV pre výkonové financovanie Snem SAV schválil s pripomienkami hlasovaním po komorách.

Výbor Snemu SAV predložil na utorkové rokovanie aj návrh Volebného poriadku Snemu Slovenskej akadémie vied. Snem s pripomienkami návrh schválil.

Snem SAV na záver schválil Pravidlá pre schvaľovanie založenia, zlúčenia, splynutia, rozdelenia organizácie založenej Slovenskou akadémiou vied alebo jej zrušenia s likvidáciou a zriadenia, zlúčenia, splynutia, rozdelenia organizačnej zložky organizácie založenej Slovenskou akadémiou vied alebo jej zrušenia.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavol Novák, CSČ SAV

Súvisiace články