Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Náhly odchod Ing. Miroslava Koóša, DrSc.

2. 12. 2021 | videné 1598-krát

S hlbokým žiaľom oznamujeme akademickej obci, že 29. novembra 2021 nás nečakane a bez rozlúčky opustil riaditeľ Chemického ústavu SAV Ing. Miroslav Koóš, DrSc. Dožil sa 69 rokov. Z našich radov ho po krátkom pobyte v nemocnici vyrvala pandémia koronavírusu. Zdieľame smútok s jeho najbližšou rodinou, spolupracovníkmi, priateľmi a celou slovenskou chemickou komunitou. V našej pamäti ostane navždy zapísaný ako úspešný organický chemik a významný budovateľ a obhajca pracoviska.

Dr. Koóš sa narodil 21. októbra 1952 v Banskom Studenci pri Banskej Štiavnici. Hneď po absolvovaní Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave (teraz FChPT STU) v roku 1976  nastúpil na internú ašpirantúru na Chemický ústav SAV, ktorý sa stal po úspešnej obhajobe dizertačnej práce jediným pracoviskom v jeho profesionálnej kariére. V prvej časti svojej vedeckej kariéry sa venoval najmä syntéze, izolácii a charakterizácii 5- a 6-článkových heterocyklických zlúčenín. Absolvoval dva dlhodobé študijné pobyty na Standford University (USA). S bohatými skúsenosťami z heterocyklickej chémie sa po niekoľkých rokoch stal posilou a vedúcim pracovných kolektívov, ktoré rozvíjali organickú chémiu sacharidov s cieľom prípravy biologicky aktívnych derivátov využiteľných ako potenciálnych liečiv. Z významných projektov tohto smeru výskumu je potrebné menovať ten, ktorý vystihuje jeho ciele: Syntéza, štruktúra a vlastnosti sacharidov a glykokonjugátov dôležitých v  biológii a humánnej medicíne. Za jeho originálny prístup k tejto problematike sa dá označiť predovšetkým kombinácia heterocyklickej chémie s komplikovanou chémiou sacharidov. Produktivita jeho výskumnej činnosti je obdivuhodná predovšetkých preto, že od začiatku 90. rokov bol súčasťou vedenia pracoviska, zaťažený administratívnymi povinnosťami. Je spoluautorom takmer 90 prác a viacerých patentov. Začínal ako vedecký tajomník ústavu, v rokoch 1993 až 2010 bol menovaný do funkcie štatutárneho zástupcu riaditeľa ústavu. Od roka 2011 zastával funkciu riaditeľa ústavu, no žiaľ, jeho náhly skon mu nedovolil ukončiť v tejto pozícii tretie funkčné obdobie.

Ako riaditeľ pracoviska má významné zásluhy na ďalšom úspešnom rozvoji pracoviska v jeho smerovaní cez chémiu a biochémiu sacharidov do oblasti biomedicíny. Chemický ústav SAV sa totiž hlási aj k neoficiálnemu menu, a to je Centrum glykomiky. Za vedenia Dr. Koóša sa na pracovisku posilnili mimoriadne úspešné pracovné kolektívy, ktoré vyvíjajú nové diagnostické testy na báze zmien glykozylácie ľudských bielkovín v súvise s rakovinou a inými chorobami, a ktoré pomocou kvantovej chémie navrhujú, syntetizujú a testujú nové deriváty sacharidov ako inhibítory nežiaducich enzýmových aktivít spojených s poruchami v ľudskom organizme.  Za aktivitu Dr. Koóša vo funkcii riaditeľa, ktorá znamená najväčší prínos pre pracovisko, treba označiť vysokú úspešnosť podávaných projektov vo výzvach Európskych štrukturálnych fondov. Viacero úspešných samostatných projektov alebo projektov spoločných s pracoviskami mimo Bratislavy znamenali pre Chemický ústav SAV 36 mil. eur na nákup prístrojovej techniky, čo pozdvihlo ústav a hlavne oddelenie analytickej chémie na súčasnú špičkovú svetovú úroveň. Aktívnou činnosťou v Sneme SAV, vedeckých spoločnostiach a mnohých komisiách SAV aj iných prispel k napĺňaniu cieľov SAV. Významne sa podieľal na zviditeľnení a posilnení pozície časopisu Chemical Papers. V roku 2018 mu Vedecká rada SAV udelila najvyššie vyznamenanie akadémie Zlatú medailu SAV ako výraz ocenenia nesporných vysokých vedeckých a ľudských kvalít.

V osobe Dr. Miroslava Koóša stráca pracovisko zodpovedného a obetavého riaditeľa, obľúbeného kolegu a pracovitého a čestného človeka. Nenahraditeľnou stratou bude predovšetkým pre svojich najbližších.

Česť jeho pamiatke.

Text: Peter Biely, Chemický ústav SAV

Foto: archív, TASR/Michal Svítok

Súvisiace články