Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Helena Rašková počas návštevy SAV v roku 2006.

Za prof. Helenou Raškovou

15. 4. 2010 | videné 1142-krát
V utorok 13. apríla vo veku 97 rokov nás opustila nestorka českej a slovenskej farmakológie prof. Helena Rašková. Posledná rozlúčka bude 19. apríla o 14.00 h v krematóriu v Prahe-Strašnicích.

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV a Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX s hlbokým zármutkom oznamujú kolegom, priateľom a známym, že zomrela prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc., Dr.h.c. (*2.1.1913 - † 13.4.2010). Celý život pani profesorky Heleny Raškovej bol spojený so Slovenskom. Ako sama hovorievala, jej pol jej srdca patrilo Čechám a pol srdca Slovensku.

Už v roku 1946 pani profesorka nadviazala kontakty s prof. Františkom Švecom, prednostom Farmakologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave a odvtedy až po dnešok bola v nepretržitom kontakte so slovenskými kolegami, najmä farmakológmi a toxikológmi. V roku 1959 sa zaslúžila o osamostatnenie farmakológie ako vednej disciplíny od fyziológie, založila nezávislú Československú spoločnosť farmakológov a stala sa jej prezidentkou.

Založila Ústav experimentálnej farmakológie SAV ako samostatnú jednotku v rámci SAV a ČSAV, čím umožnila celej generácii slovenských vedcov preniknúť do vyspelého sveta. Cielene sa podieľala na výchove slovenských farmakológov a vednej oblasti farmakológie, aktívne napomáhala mladým slovenským farmakológom k postgraduálnemu štúdiu na popredných európskych a svetových pracoviskách v období totality. Uviedla do svetovej a vedeckej komunity dve generácie slovenských farmakológov z akademických a školských pracovísk. Z 18 vysokoškolských profesorov, ktorých pani profesorka vychovala, je 11 zo Slovenska. Pôsobili a pôsobia na českých, slovenských, nemeckých a zámorských univerzitách.

Po rozdelení Československa v roku 1992 pani profesorka iniciovala organizovanie periodických toxikologických konferencii, ktoré sa stále konajú striedavo v Českej a Slovenskej republike. Napriek svojmu pokročilému veku, sa pani profesorka aktívne zúčastnila každej našej doterajšej konferencie a svojím odborným kreditom zabezpečila účasť kvalitných zahraničných prednášateľov, čím sa zaslúžila o zvýšenie úrovne konferencie a záujem zahraničia o slovenskú toxikológiu v rámci jej integrácie do EÚ.

Prof. Helena Rašková rovnako venovala nevšednú starostlivosť rozvoju a zlepšovaniu odbornej a metodickej práce slovenských farmakologických pracovísk, prispievala svojimi skúsenosťami a rozhľadenosťou. Vždy vysoko oceňovala priateľstvo a podporu slovenských kolegov. Zdôrazňovala, že Slovensko sa k nej zachovalo ústretovo v pre ňu neľahkom období a vážila si skutočnosť, že sme sa nebáli pozývať ju na Slovensko a oceňovať jej prínos v čase, keď to v Čechách nebolo možné. Vravievala, že aj preto, ale nielen preto, slovenská farmakológia a toxikológia pre ňu zostanú navždy srdcovou záležitosťou.

Rozsah vedeckých aktivít Prof. Heleny Raškovej je mnohostranný a bohatý. Je autorkou viac ako 500 pôvodných vedeckých prác, niekoľkých monografií. V renomovaných zahraničných časopisoch publikovala výsledky svojich výskumov o anestetikách, kurarových, antityreoidálnych látkach, analeptikách, hypnotikách a iných farmakách. Mimoriadnu pozornosť v medzinárodnom meradle vzbudil jej originálny komplex prác o farmakológii bakteriálnych toxínov a o ich vplyve na osud liečiv v organizme, ako aj o otázkach nešpecifickej rezistencie organizmu. Publikovala systematické výsledky výskumu antimetabolitov (6-azauracil, 6-azauridín), účinných látok z rastlín (chamazulén, bisabolol), zúčastňovala sa klinických skúšok uvedených preparátov i antimetabolitov.

Je pozoruhodné, že aj počas svojho núteného pobytu v poľnohospodárstve neprestala Prof. Helena Rašková vedecky pracovať. Jej práce z tohto obdobia viedli k medzinárodne uznávaným výsledkom. Zavedením antiinfekčných podmienok chovov dobytka prispela k zvládnutiu masívnych infekcií pri hnačkových ochoreniach, vypracovaním originálnej metódy perorálnej rehydratácie.

Skúsenosti s farmakolgickým ovplyvnením stresu u zvierat viedli pani profesorku k odporučeniu do humánnej medicíny, neoddeliť matku a novonarodené dieťa bezprostredne po pôrode, ale ponechať ho spolu s matkou. Tieto materiály si neskôr vyžiadala WHO.

Popri vedeckej práci sa prof. Helena Rašková zaslúžila o vybudovanie Československej farmakologickej spoločnosti, ktorú aj viedla a jej zásluhou sa uskutočnili mnohé významné medzinárodné podujatia. Jedným z nich bol II. Medzinárodný farmakologický zjazd v Prahe v roku 1963, na ktorom pani profesorku Raškovú zvolili za jeho predsedníčku.

Prof. Helena Rašková spolu s prof. B. Uvnäsom zo Švédska založili v roku 1961 nezávislú medzinárodnú farmakologickú spoločnosť IUPHAR, ktorej je podnes čestnou členkou. Neopomenuteľná je aj zásluha pani profesorky v histórii liekovej toxikológie a formovaní sa European Society for Study of Drug Toxicity, predchodkyne dnešnej Európskej toxikologickej spoločnosti EUROTOX.

Pani profesorka bola členkou, po ukončení aktívnej činnosti čestnou členkou, mnohých domácich a zahraničných vedeckých spoločností a edičných rád časopisov.

Vymenovať všetky vyznamenania a ocenenia, ktorých sa pani Prof. Helene Raškovej dostalo, by zabralo veľa miesta, spomenieme napríklad, že bola nositeľkou fínskej Sibeliusovej medaily, francúzskej medaily Académie de Lutéce, zlatej medaily európskych farmakologických spoločností za zásluhy o svetovú farmakológiu, ako aj všetkých ocenení Slovenskej akadémie vied: Zlatej medaily SAV, Čestnej zlatej plakety SAV za zásluhy v biologických vedách a Pamätnej plakety SAV. Pani profesorka bola čestnou členkou Učenej spoločnosti SAV.

Drahá pani profesorka, budeme na Vás spomínať vždy s láskou a úctou. Vaše posolstvo odovzdáme ďalším generáciám. Budete nám všetkým chýbať.

Za kolegov a priateľov

Rado Nosáľ
Jana Navarová
Edo Ujházy