Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľ EÚ SAV prof. Milan Šikula a europoslanec Vladimír Maňka diskutovali aj počas prestávky.

Eurofórum ekonómov SAV pokračuje

29. 10. 2008 | videné 1992-krát
Diskusia o hospodárskej politike EÚ na seminári EÚ SAV a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu s europoslancom V. Maňkom.

V Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave sa 27. októbra stretli ekonómovia zo SAV na pokračovaní ďalšej časti seriálu Eurofórum. Ide o odbornú diskusiu v oblasti riešenia širokého spektra cieľov a dosahov hospodárskej politiky Európskej únie, konštruktívnu výmenu názorov a skúseností spolutvorcov a negociátorov v procese tvorby základného smerovania hospodárskej politiky EÚ s akademickou obcou. Pravidelnosť stretnutí poskytuje dostatočný priestor na kvalitný a aktuálny výber pozývaných hostí a zároveň umožňuje obmenu zostavy pozývaných účastníkov diskusného klubu podľa odbornej orientácie pre udržiavanie profesionálnej úrovne diskusie. Tentoraz pozvanie na stretnutie ako hosť prijal poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Maňka, ktorý sa predstavil prednáškou "Euro, výzva pre všetkých" .

Stretnutie sa uskutočnilo pod gesciou a za účasti riaditeľa Ekonomického ústavu SAV prof. Milana Šikulu a predsedu Vedeckej rady EÚ SAV doc. Viliama Páleníka. Spoluorganizátormi stretnutia bola Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Na stretnutia pravidelne prichádzajú aj pracovníci iných ústavov SAV, či dokonca z rôznych ekonomických pracovísk Slovenska. Na tomto seminári sa zúčastnil doc. Ján Morovič z Ústavu matematiky, informatiky a manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prezentácia úloh eurozóny

Europoslanec Vladimír Maňka v úvode svojej prezentácie porovnal strategické podmienky Európskej únie a USA pri úspešnom rozvoji ekonomiky. Povedal: "Spojené štáty majú oproti EÚ strategickú výhodu najmä v tom, že tvoria politicky a ekonomicky kompaktný komplex, majú vnútorne zharmonizované podnikateľské prostredie a exituje jednotná cieľavedomá hospodárska politika. Oproti tomu rôznorodosť odvodových a daňových systémov v EÚ sťažuje podnikanie, brzdí jeho celkovú konkurencieschopnosť, pohlcuje časť obratu firiem na trhu EÚ (1,5 až 3 %), prekáža boju s daňovými únikmi (500 eur na obyvateľa). Pričom za jednu z ciest zlepšovania podmienok možno považovať harmonizáciu daňových základov."

Ukazuje sa, že ústredným motívom európskeho úspechu je hospodárska integrácia. To podľa V. Maňku znamená postupné odstraňovanie hospodárskych prekážok, čo už doteraz pomohlo zvýšiť životnú úroveň, prinieslo väčšiu spravodlivosť pre spotrebiteľov, nové možnosti pre investorov, podporilo užšie hospodárske a politické zväzky medzi štátmi. A preto aj pre Slovensko platí, že spoločný trh a euro nás posilňuje.

Spoločné výzvy a zodpovednosť

"Pred nami o niekoľko týždňov budú stáť úlohy, ktoré budeme plniť ako člen eurozóny. Znamená to stretávanie sa so spoločnými výzvami a zodpovednosťami celej tejto skupiny európskych štátov. Konkrétne ide o potrebu obozretných fiškálnych politík, zlepšenie v kvalite verejných financií, vyššiu prispôsobivosť trhov tovarov a služieb, lepšie prepojenie vývoja miezd a produktivity a zrýchlenie tempa integrácie finančných trhov. Úlohy sú to náročne aj pre tzv. staré členské krajiny EÚ. Pre nové krajiny ide predovšetkým o dôležité zmeny v spôsobe hospodárskej politiky. Že takýto spôsob je účinný, dokazujú výsledky, ktoré v eurozóne zaznamenali ešte pred vplyvom finančnej krízy USA. Dokazuje to najrýchlejší hospodársky rast od roku 2000, rast zamestnanosti, zníženie inflácie a miery nezamestnanosti, či rast produktivity práce. Okrem toho fiškálny deficit v roku 2006 klesol na 1,6 % HDP pričom v roku 2005 bol 2,5 % HDP", uviedol Vladimír Maňka.

Prehlbovanie globálnych nerovnováh

Podľa europoslanca Vladimíra Maňku, prehlbovanie globálnych nerovnováh je varovným signálom pre globálne hospodárstvo. Napríklad za rok 2006 vzrástol deficit bežného účtu USA na 857 mld. USD a je najvyšší v histórii (v roku 2007 dosiahol rozpočtový deficit: 162 mld. USD, 2008: 455 mld. USD – rekord). Pritom Japonsko, Ázia, Stredný východ (krajiny vyvážajúce ropu) vykazujú prebytky. Globálny prebytok Číny vzrástol na 238,5 mld. USD čo je tiež rekord. Bežný účet eurozóny je takmer vyvážený, Európa však nemusí byť imúnna voči globálnym zmenám.

Ako riešiť problém globálnych nerovnováh? Vladimír Maňka k tomu povedal: "Ekonómovia sa zhodli v tom, že v USA treba zvýšiť národné úspory, znížiť deficit rozpočtu a podporiť súkromné úspory. V Japonsku pôjde najmä o štrukturálne reformy a fiškálnu konsolidáciu. V Číne a ázijských krajinách s prebytkom sa do budúcnosti žiada väčšia flexibilita výmenných kurzov, v krajinách, vyvážajúcich ropu pôjde o efektívne využitie vyšších výnosov. V eurozóne sú najhlavnejšími úlohami zvýšenie domáceho dopytu a reformy pre udržateľný rast."

Diskusia bola, ako vždy v prípade Eurofóra, bohatá a odborná. Podrobnejšie sa v nej zaoberali najmä možnosťami výchovy novej generácie odborníkov v oblasti ekonomických vied. A ani na ňom neobišli tému, ktorá v súčasnosti najviac zaujíma ekonómov celej Európy – finančná kríza v USA a jej možné dopady na európske krajiny. Ukazuje sa, že jej vplyv je ešte len na začiatku, že sa bude postupne prehlbovať, čo bude znamenať mnohé negatívne odrazy v celej hospodárskej sfére krajín eurozóny.