Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Vladimír Bužek preberá vyznamenanie z rúk Ivana Gašparoviča.

Štúrove rady osobnostiam zo SAV

3. 9. 2007 | videné 3120-krát
Pri príležitosti Dňa ústavy vysoké štátne vyznamenania z rúk prezidenta SR prevzali prof. Vladimír Bužek a Lýdia Rychlá.

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR v piatok 31. augusta udelil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania osemnástim významným slovenským osobnostiam. Slávnosť sa konala v Sieni Ústavy Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov, členov diplomatického zboru, predstaviteľov cirkví a verejného života. Za Slovenskú akadémiu vied sa na slávnosti zúčastnila podpredsedníčka SAV Viera Rosová.

Medzi vyznamenanými Rad Ľudovíta Štúra I. triedy z rúk prezidenta SR prevzal prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave za mimoriadne významné zásluhy v oblasti vedy a výskumu a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Ing. Lýdia Rychlá, DrSc. z Ústavu polymérov SAV v Bratislave za významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy.

Prezident SR v slávnostnom príhovore vyzdvihol význam osobností, ktoré reprezentujú našu vlasť. Upozornil tiež na nevyhnutnosť vzdelanosti a kultúrnosti ako kľúčov k riešeniu problémov, s ktorými zápasí svet. "A ešte je tu jeden kľúč, na ktorý by som rád upozornil. Je to autorita. Poznatková a morálna. V poslednom čase sa čoraz nástojčivejšie vynárajú hlasy významných vedeckých osobností, ktoré upozorňujú na konflikt medzi skupinovými a všeľudskými záujmami", povedal slovenský prezident v kontexte s upozorneniami vedcov na to, že sa dlhodobo utajujú mnohé nové vedecké poznatky, čím sa vylučuje ich využitie v iných, nekonkurenčných vedných odboroch. Prezident Ivan Gašparovič ďalej v príhovore apeloval aj na médiá, ktoré by mali informovať občanov o významných osobnostiach, ktoré celý svoj život obetovali celospoločenskýcm záujmom - vedcom, umelcom, manažérom, humanitným pracovníkom - tým, ktorí dokázali priniesť spoločnosti podstatne viac, než iní.

Za ocenených sa poďakoval prof. Vladimír Bužek, podľa ktorého tieto osobnosti z rôznych oblastí spája vysokoškolské vzdelanie. "Zdá sa, že ak chcete niečo vykonať pre krajinu, musíte byť vzdelaný," zdôraznil prof. Bužek.


Životopisy vyznamenaných osobností zo SAV ako ich zverejnila Kancelária prezidenta SR.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
Narodil sa 5. júla 1957 v Bratislave. Po strednej škole začal študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave . Od roku 1977 pokračoval v štúdiách na Fyzikálnej fakulte Moskovskej štátnej univerzity . Od roku 1985 pracuje vo Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave, dnes ako vedúci Centra pre výskum kvantovej informácie. Pôsobí aj ako profesor na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne i na univerzite v Írsku.Výsledky jeho vedeckej práce v oblasti kvantového spracovania informácie zásadným spôsobom obohatili naše poznanie o možnostiach a hraniciach využitia kvantovej fyziky pri spracovaní informácie. Pán Bužek je nielen mimoriadny vedec, ale aj pedagóg. Vytvoril medzinárodne uznávanú vedeckú školu v oblasti kvantového spracovania informácie. Jeho vedecké výsledky boli ocenené tak na Slovensku ako aj na medzinárodnej úrovni.

Prezident SR udeľuje na návrh vlády SR pánovi Vladimírovi Bužekovi Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti vedy a výskumu a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Ing. Lýdia Rychlá, DrSc.
Narodila sa vo Zvolene. Štúdium na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave ukončila v roku 1966 s červeným diplomom. Krátky čas pracovala v CHZJD v Bratislave, potom pokračovala v štúdiu formou internej ašpirantúry na školiacom pracovisku – Ústave polymérov SAV. Časť štúdia zrealizovala na Ústave chemickej fyziky v Moskve. Od roku 1971 pracuje v Ústave polymérov SAV. Je jednou z kľúčových osobností vedeckého výskumu. Nosnou témou bol od začiatku jej pôsobenia v ústave výskum v oblasti nového javu - svetelnej emisie (chemiluminiscencie) organických zlúčenín . Veľkou mierou sa podieľa na medzinárodnej spolupráci so zahraničnými inštitúciami a univerzitami . Pôsobila ako členka vedeckého výboru medzinárodných konferencií , európskych sympózií i medzinárodných konferencií o modifkovaných polyméroch. Významná je jej publikačná pedagogická i organizačná činnosť.

Prezident SR udeľuje na návrh vlády SR pani Lýdii Rychlej Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy.


Prezident SR pri príležitosti 15. výročia prijatia Ústavy SR vyznamenal aj ďalšie osobnosti:

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy dostali za mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, rozvoja Slovenska a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena v zahraničí herec Michal Dočolomanský, vodohospodár - splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Dominik Kocinger. In memoriam prezident ocenil tvorbu hudobných skladateľov Gejzu Dusíka a Tibora Andrašovana, vedca a pedagóga Branislava Varsika, DrSc.

Radom Ľudovíta Štúra II. triedy bola ocenená akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová, bojovník za demokraciu Anton Malacký, vedci Eduard Metke a Tomáš Trnovec, športový funkcionár Ján Mráz vedecká a generálny honorárny konzul SR pre kanadské provincie Ľudovít Zanzotto. In memoriam bolo vyznamenanie udelené bojovníkovi proti fašizmu a za ľudské práva Miroslavovi Iringhovi.

Rad Ľudovíta Štúra III. triedy si za zásluhy v oblasti prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí odniesol vydavateľ Ladislav Bolchazy. Prezident ho udelil in memoriam akademickému sochárovi Williamovi Schifferovi.

Rad Bieleho dvojkríža, ktorý sa udeľuje občanom iných štátov, čo sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku, in memoriam prvej triedy získal krajan z bývalej Juhoslávie, národovec a účastník protifašistického odboja Ján Bulík. Za významné zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky Rad Bieleho dvojkríža III. triedy prevzal účastník protifašistického odboja Joe Veselsky.(zdroj TASR)


Foto: Marián Garaj, ©KP SR