Obsah

Úvod. 3

1.     Systém prezentácie časopisov SAV. 3

2.     Systém z hľadiska užívateľa. 3

3.     Manažovanie informácií v systéme. 7

3.1.      Užívatelia systému. 7

3.2.      Intranet – právo časopisy. 7

3.2.1.       Editácia informačnej stránky. 8

3.2.2.       Editácia autorov. 9

3.2.3.       Editácia vydaní 9

3.2.4.       Editácia článkov. 10

3.2.5.       Vloženie článkov z XML. 11

4.     Zhrnutie. 12

 


 Úvod

 

Dôležitou činnosťou SAV a jej organizácií je publikovanie časopisov. Časopisy zastrešuje redakčná rada SAV ktorá sa snaží zabezpečiť informovanosť o týchto aktivitách SAV. Cieľom tejto práce bolo integrovať všetky časopisy, ich abstrakty a informačné stránky na portáli WEBSAV2.

 

Súčasťou tohto dokumentu  realizácia a obsluha systému prezentácie  časopisov na WEBSAV.

 

1.   Systém prezentácie časopisov SAV.

 

Systém na prezentáciu časopisov SAV berie do úvahy existujúci informačný systém WEBSAV2 ako aj jeho štruktúru a formu a teda vychádza z nasledujúcich skutočností:

 

2.   Systém z hľadiska užívateľa

 

Systém prezentuje časopisy v rámci SAV. Informácie o časopisoch sú teda prístupné z rôznych častí WEBSAV2. Na obr. 1 je zobrazená štruktúra web stránok súvisiaca s časopismi SAV.

Obr. 1:  prepojenie webstránok na www.sav.sk súvisiacich s časopismi SAV

 

Užívateľ môže na WEBSAV2 pristúpiť k časopisom cez zoznamu časopisov obr.2. („časopisy“ na obrázku 1). Táto stránka obsahuje  abecedný zoznam časopisov alebo časopisy rozdelené podľa odboru. Do zoznamu časopisov sa dá dostať aj z informačnej stránky organizácie. V tomto prípade sa vylistujú iba časopisy ktoré sú vydávane danou organizáciou SAV – ústavom.

 

Obr. 2: zoznam časopisov SAV spolu z okienkom na vyhľadávanie

 

 

Vyhľadávanie v časopisoch je umožnené je možné cez okienko v zozname časopisov („vyhľadávanie“ na obr. 1). Umožňuje vyhľadávanie v abstraktoch, názvoch článkov a kľúčových slovách. Takisto je možné vyhľadávať iba v definovanej oblasti alebo konkrétnom časopise. (obr. 3. a 4.  )

 

Obr. 3: Vyhľadávanie: zoznam článkov ako výsledok vyhľadávania

 

Obr. 4: Vyhľadávanie: konkrétny článok aj so zobrazením vyhľadávaného výrazu

 

Informácia o časopise je integrovaná do „informačnej stránky časopisu“ obrázok 5, ktorá obsahuje základné údaje o časopise (tiráž), obrázok obálky, zoznam vydaní a linky na vydavateľa (ústav) prípadne na web stránku časopisu ak existuje. Zo zoznamu vydaní je možné prejsť na obsah vydania obrázok 6, a jednotlivé abstrakty článkov v rovnakom zobrazení ako pri vyhľadávaní v článkoch

 

Obr. 5: Informačná stránka časopisu

 

Obr. 6: zobrazenie obsahu vydania časopisu

 

 

 

3.   Manažovanie informácií v systéme

Aby systém obsahoval aktuálne informácie, umožňuje jednoduché vkladanie a editovanie informácií o jednotlivých časopisoch. Zároveň umožňuje delegovanie práv na editáciu jednotlivým osobám zodpovedným za ten ktorý časopis.

3.1.         Užívatelia systému

Systém teda definuje jednotlivých správcov zodpovedných za informácie a beh systému.

 

3.2.         Intranet – právo časopisy

Editácia informácií o časopisoch je zabezpečená právom v Intranete na editáciu časopisov. Toto právo je pridelené jednotlivým editorom. Jednotliví editori môžu editovať iba časopisy vydané ústavom do ktorého editor patrí. Na obrázku 8 je znázornená štruktúra editácie časopisov SAV. Editor sa prihlási do intranetu kde je mu umožnené vytvárať a editovať vydania a články (abstrakty) k jednotlivým časopisom.

Na obrázku 7 je web stránka ktorá sa objaví editorovi po prihlásení sa do intranetu a zvolení práva editovať časopisy SAV.

Obr. 7: zobrazenie obsahu vydania časopisu

 

Obr. 8:  vkladanie a editácia informácií o časopisoch

 

3.2.1.      Editácia informačnej stránky

Po kliknutí na časopisy obr. 7., sa zobrazí zoznam časopisov ktoré je možné editovať. Na obrázku 9 je formulár ktorým je možné zmeniť názov, popis, adresu časopisu ako aj obrázok obálky a podobne.

 

Obr. 9:  Editácia informačnej stránky

3.2.2.      Editácia autorov 

Po kliknutí na autorov obr. 7., sa zobrazí zoznam autorov. Je možné pridať a editovať autorov. Tiež sa dá autor vymazať ak nie je priradený k žiadnemu článku.

 

Obr. 10:  Zoznam autorov

3.2.3.      Editácia vydaní

Po kliknutí na „vydania“ obr. 7., sa zobrazí zoznam vydaní. Je možné pridať a editovať vydania k jednotlivým časopisom. Tiež sa dá vydanie vymazať ak k nemu nie je priradený žiadny článok. K vydaniu sa dá priradiť aj linka na vydanie ak vydanie nie je vložene cez popisovaný systém ale abstrakty sú na externých web stránkach. Toto sa využíva najmä pri starších číslach časopisov.

 

Obr. 10:  Zoznam vydaní

3.2.4.      Editácia článkov

Po kliknutí na „články“ obr. 7., sa zobrazí zoznam článkov obr. 11. Je možné pridať, editovať obr. 12. a vymazať články. Autori k článkom sa pridávajú a editujú kliknutím na autorov v zozname článkov. Je možné meniť poradie autorov, pridať alebo vymazať autora z článku obr. 13., dovoliť alebo zakázať zobrazenie adresy autora v zozname článkov obr.6.

 

Obr. 11:  Zoznam článkov

 

Obr. 12:  editácia článku

 

Obr. 13:  editácia autorov k článkom

3.2.5.      Vloženie článkov z XML

Po kliknutí na „Upload dát“ obr. 7., je možné vložiť články v tvare XML obr. 14. Na obrázku 15 je príklad XML z časopisu Neoplasma. Pomocou XML je možné automatizovať vloženie dát pre cele vydanie alebo aj viacero vydaní naraz.

 

Obr. 14:  Vloženie XML dát

Obr. 15:  Príklad XML

 

4.   Zhrnutie

 

Systém na prezentáciu dát bol vytvorený a je nainštalovaný na web serveri SAV. Je plne integrovaný do systému WEBSAV2. Obsahuje naplnené informačné stránky všetkých časopisov z rôznych web stránok ústavou a časopisov a zároveň obsahuje aj linky na existujúce vydania na externých zdrojoch.