Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Lucia Mušáková Toporová PhD.

Národné projekty

* Biologicky relevantné zmesi endokrinných disruptorov: účinky na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a ovariálnych nádorových líniách

Biologically relevant mixtures of endocrine disruptors: effects on in vitro models of ovarian intrafollicular processes and ovarian cancer cell lines

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bujňáková Mlynarčíková Alžbeta PhD.

* IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Macejová Dana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ