Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Peter Megyeši PhD.

Národné projekty

* Temporality ikonológie

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Gerát Ivan PhD.

* TKHSU - Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)

Creation and Crique of Values in Contemporary Arts (Visual Arts, Theater, Film)

Doba trvania: 1.7.2020 - 24.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Grúň Daniel PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ