Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Odpady a rómske komunity vo svetle kvantitatívnych dát. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022, s. 64-124. ISBN 978-80-89524-68-6. Typ: ABD
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - REPÍKOVÁ, Martina - KORYTÁROVÁ, Katarína. Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050 : Analýza scenárov vývoja emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike. Bratislava : Prognostický úszav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2022. 47 s., ECF 2021-2022/Report 3. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/SAV_Uhlikovo-neutralne-Slovensko-do-roku-2050.pdf Typ: GAI
 • GOMBITOVÁ, Dagmar - DOKUPILOVÁ, Dušana. Innovative Expert Methods in Strategic Decision Making. In Kvalita Inovácia Prosperita, 2022, roč. 26, č. 1, s. 90-109. (2021: 0.452 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1745. Dostupné na: https://doi.org/10.12776/QIP.V26I1.1643 Typ: ADNB
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - DOKUPILOVÁ, Dušana. The Current Trend of Young Human Capital for Education in Slovakia. In BEE Conference: 7th Business & Entrepreneurial Economics 2022, 03-05 June, Plitvice Lakes, Croatia. Editors: Marko Kolaković, Tin Horvatinović & Ivan Turčić. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2022, s. 55-62. ISSN 2459-5225. (ENIS - ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe : ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice. VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics) Typ: AFC
 • KRUPNIK, S. - WAGNER, A. - KORETSKAYA, O. - DOKUPILOVÁ, Dušana. Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe. In Energy Research & Social Science, 2022, vol. 89, art. no. 102536. (2021: 8.514 - IF, Q1 - JCR, 2.551 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2214-6296. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102536 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] DRAGOMIR, Voicu D., GORGAN, Catalina, CALU, Daniela-Artemisa, DUMITRU, Madalina. The relevance and comparability of corporate financial reporting regarding renewable energy production in Europe. In Renewable Energy Focus, ISSN 1755-0084. 2022, vol. 41, pp. 206-215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ref.2022.03.002., Registrované v: WOS
  [1.2] GATTO, Andrea. The energy futures we want: A research and policy agenda for energy transitions. In Energy Research and Social Science, ISSN 22146296. 2022, vol. 89, Article number 102639. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102639., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] MANCINI, Eliana, RAGGI, Andrea. Out of sight, out of mind? The importance of local context and trust in understanding the social acceptance of biogas projects: A global scale review. In Energy Research and Social Science, ISSN 2214-6296. 2022, vol. 91, Article number: 102697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102697., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] SPIJKERBOER, Rozanne C., TURHAN, Ethemcan, ROOS, Andreas, BILLI, Marco, VARGAS-PAYERA, Sofia, OPAZO, Jose, ARMIERO, Marco. Out of steam? A social science and humanities research agenda for geothermal energy. In Energy Research and Social Science, ISSN 22146296. 2022, vol. 92, Article number 102801. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102801., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] HUPPMANN, Daniel, BROWELL, Jethro, NASTASI, Benedetto, VALE, Zita, SÜSSER, Diana. A research agenda for open energy science: Opportunities and perspectives of the F1000Research Energy Gateway [version 1; peer review: not peer reviewed] F1000Research 2022, 11:896, https://doi.org/10.12688/f1000research.124267.1
  [3.1] ZAMULA,Iryna, KIREITSEVA, Anna, TRAVIN, Vitaliy, BERLYAK, Halyna, PALIY, Olga. Trading in Greenhouse Emissions Quotas: Accounting Approach. In Economics. Management. Innovations, ISSN 2410-3748. 2022, no. 1(30).
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus