Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Kamila Urban PhD.

Národné projekty

Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Language and cognitive impacts of socio-economic, cultural and educational conditions in preschool age on the development of literacy in primary education

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Urban Kamila PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ