Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Kamila Urban, PhD.

členka vedeckej rady
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5477 5683, 54773442
Výskumné zameranie:
vývinová psychológia, metakognícia, autoregulované učenie
ORCID:
Číslo ORCID