Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Angelika Herucová PhD.

Medzinárodné projekty

* Mapovanie a podpora digitálnych humanitných vied vo vyšehradskom regióne. Štúdie o kultúre a kultúrnom dedičstve v krajinách V4

Mapping and Boosting Digital Humanities in the Visegrad region

Doba trvania: 1.11.2021 - 30.4.2023
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Michela Miroslav PhD.


Národné projekty

* Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hlavačková Miriam PhD.

* Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ