Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Angelika Herucová PhD.

Národné projekty

* Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hlavačková Miriam PhD.

* Právna norma verzus súdna prax. Historickoprávne, diskurzívne a sociálne aspekty súdnictva, zločinu a trestu v období stredoveku a raného novoveku

Legal norm versus case law. Historical, legal, discursive and social aspects of the judiciary, crime and punishment in the Middle Ages and early modern period

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szeghyová Blanka PhD.

* Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ