Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Juraj Blaško PhD.

Národné projekty

* Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanej periférnej neuropátii.

Mechanisms of peripheral nerve damage in chemotherapy-induced peripheral neuropathy.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Vanický Ivo CSc.

* NEUROGEN - Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok

Neurotransmitter-mediated regulation of postnatal neurogenesis in the rat olfactory system under physiological and pathological conditions

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Račeková Enikö CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ