Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Ing. Juraj Sipko PhD., MBA.

Národné projekty

* Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy

Flexibility in the structure of the economy and environmental change: challenges for cities and companies

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brzica Daneš PhD.

* Vplyv politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energie a energeticú bezpečnosť EÚ: implikácie pre Slovenskú republiku

The impact of political and economic events in the global environment on energy prices and EU energy security: implications for the Slovak Republic

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ