Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Filip Ostrihoň PhD.

Národné projekty

* Distribučné dopady fiktívnej fakturácie v medzinárodnom obchode so službami

Distributional Effects of Misreporting in International Trade in Services

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. König Brian PhD.

* Sledovať peniaze - Rozšifrovanie väzby medzi sektorom tieňového bankovníctva a nelegitímnymi finančnými tokmi

Follow the Money - Deciphering the Link between Shadow Banking Sector and the Illicit Financial Flows

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Širaňová Mária MA., PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ