Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Filip Ostrihoň PhD.

Národné projekty

Odhad združených predikčných intervalov pomocou bootstrapu

Bootstrap Based Empirical Joint Prediction Regions for Path Forecasts

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ostrihoň Filip PhD.

* Sledovať peniaze - Rozšifrovanie väzby medzi sektorom tieňového bankovníctva a nelegitímnymi finančnými tokmi

Follow the Money - Deciphering the Link between Shadow Banking Sector and the Illicit Financial Flows

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Širaňová Mária MA., PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ