Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Dr. rer. nat. Martin Hulman

Medzinárodné projekty

Topologicky netriviálne fázy vrstvených dichalkogenidov prechodných kovov

Topologically nontrivial phases of layered transition-metal dichalcogenides

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin

MSC - Vývoj vertikálnych kompozitov z dichalkogenidov prechodových kovov pre použitie v mikrosuperkondenzátoroch

Vertically aligned two-dimensional transition metal dichalcogenide composites for micro-supercapacitors

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin


Národné projekty

* Príprava, charakterizácia a dopovanie ultratenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov

Fabrication, characterization, and doping of ultra-thin layers of transition metal dichalcogenides

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sojková Michaela PhD.

* Rast a optická charakterizácia 2D materiálov: MoTe2, WTe2, PtTe2

Growth and optical characterization of 2D materials: MoTe2, WTe2, PtTe2

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribusová Slušná Lenka PhD.

* Transit2D - Tranzistory na báze 2D kovových chalkogenidov pripravených teplom podporovanou konverziou

Transistors based on 2D Metal Chalcogenides Grown via Thermally Assisted Conversion

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ťapajna Milan PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ