Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Pichová PhD.

Medzinárodné projekty

* LIFT - Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat

Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare

Doba trvania: 4.11.2022 - 3.11.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.


Národné projekty

* Identifikácia behaviorálnych a neurobiologických indikátorov pozitívneho welfaru hydiny

Identification of behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.

Infračervená termografia ako nástroj štúdia emócií a welfaru zvierat

Infrared thermography as a tool for the study of emotions and animal welfare

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pichová Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ