Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Martina Fiamová PhD.

Národné projekty

* Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin

Operation Reinhardt and Slovakia. The Fates of Slovak Jews deported to Lublin District

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Hlavinka Ján PhD.

* Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945

Ordinary soldiers or criminals? Criminal consequences of membership in the Waffen-SS of Slovak citizens after 1945

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Schvarc Michal PhD.

Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia

Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fiamová Martina PhD.

* Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.

* Výstupenia zo svetových vojen

Exiting wars

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kšiňan Michal PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ