Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

PhDr. Martina Fiamová, PhD.
Vzdelanie:1997 – 2002 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Odbor: história, archeológia2007 – 2010 Rozširujúce štúdium Nemeckého jazyka na FF UKF v Nitre

2009 – 2014 Doktorandské štúdium na FF UK v BratislavePrax:2002 – 2003 Osemročné gymnázium v Seredi

2004 – 2006 ZŠ P.O.Hviezdoslava Sereď

2006 – 2007 ZŠ Pata

2008 – 2013 Ústav pamäti národa, sekcia vedeckého výskumu

2013 – Historický ústav Slovenskej akadémie viedJazykové a iné znalosti:Nemecký jazyk C1

Anglický jazyk B2Členstvo v redakčných radách:Členka redakčnej rady Forum historiaeÚčasť v domácich a zahraničných projektochProblematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a
terminologických prístupov


VEGA č. 2/0133/12

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Katarína Hradská PhD.

Doba trvania: január 2012 - december 2015Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom
kontexte


APVV-0628-11

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. S. Michálek, DrSc.

Doba trvania: júl 2012 - december 2015Centrum excelentnosti „Slovenské dejiny v dejinách Európy“. Výskum európskych
konotácií v dejinách Slovenska

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

Doba trvania: august 2011 – jún 2015Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky – otázky
diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre

VEGA č. 2/0071/15

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Roguľová Jaroslava PhD.

Doba trvania: január 2015 – december 2019KODIELS - Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na
Slovensku v 19. a 20. storočí

Continuities and discontinuities of political and social elites in Slovakia
in 19th and 20th centuries

APVV

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bystrický Valerián DrSc.

Doba trvania: júl 2015 - jún 2019Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945.
Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne
dôsledky po roku 1945

VEGA č. 2/0110/16

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michal Schvarc, PhD.

Doba trvania: január 2016 – december 2019
Viac na:
http://www.history.sav.sk/index.php?id=martina-fiamova