Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Dobromil Galvánek PhD.

Národné projekty

* Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vantarová Katarína PhD.

* MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.

* MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.

* Kombinovaný manažment ako nástroj na ochranu a obnovu travinnobylinných biotopov

Combined management as a tool for conservation and restoration of grassland habitats

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.

* STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.

* Vnútrozemské slaniská strednej Európy: ostrovy špecifickej diverzity v čase výrazných zmien prírodného prostredia

Inland saline habitats in Central Europe: islands of specific diversity in the midst of changes of natural ecosystems

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dítě Daniel PhD.

* PLANTin - Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard DrSc.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ