Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD.

Narodil sa 21.5.1972 v Ľvove. Vysokoškolské vzdelanie 2. a 3. stupňa získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po pôsobení v súkromnej sfére pracuje od r. 2013 na Prognostickom ústave CPSV ako výskumný pracovník so zameraním na prognózovanie krátkodobých časových radov a podieľa sa na tvorbe Bulletinu Prognostického ústavu. Zároveň pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde prednáša predmety Prognostické metódy, Hospodárska politika, Analýza efektívnosti a produktivity. Výskumná činnosť je orientovaná najmä na analýzu časových radov a aplikáciu optimalizačných techník pri hodnotení efektívnosti. Bol a je riešiteľom projektov VEGA, projektu WWW for Europe 7.Rámcového programu a projektu APVV.