Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

1. Meno a priezvisko, tituly: Mgr. Marek Káčer, Ph.D.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: samostatný vedecký pracovník


3. Kontaktné údaje: e-mail: humnox@gmail.com


4. Akademické resumé:
2011 Ph.D. v odbore teória a dejiny štátu a práva (PrF TU v Trnave)
2008 Mgr. v odbore právo (PrF TU v Trnave)


5. Oblasti vedeckého záujmu: normativita, právna argumentácia, škandinávsky právny realizmus, demokracia


6. Najdôležitejšie publikácie

COLOTKA, Peter (45 %) - KÁČER, Marek (30 %) - BERDISOVÁ, Lucia (25 %). Právna filozofia dvadsiateho storočia. [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2.


7. Vedecké výstupy od roku 2012

COLOTKA, Peter (45 %) - KÁČER, Marek (30 %) - BERDISOVÁ, Lucia (25 %). Právna filozofia dvadsiateho storočia. [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2.

BERDISOVÁ, Lucia (50 %) – KÁČER, Marek (50 %). Na západe nič nového (kopernikovský obrat v ontológii právnych noriem). [All Quiet on the Western Front (Copernican Turn in the Ontology of Legal Norms)]. In Právník, 2016, roč. 155, č. 2, s. 154-170. ISSN 0231-6625.

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek (5,4 %) - KURILOVSKÁ, Lucia et al. Zmena práva. [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.


8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Káčer, M. (spoluautorka Berdisová, L.)
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 11. - 13. marec 2015
Názov: Ako právo reaguje na novoty
Prednáška: Na Západe nič nového: Kopernikovský obrat v ontológii práva

Krajina: SR
Pracovník: Káčer, M.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Zmena právneho názoru9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch

Názov projektu: Nové v právnom myslení
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 2/0073/14
Doba riešenia: 2015 - 2016
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu


10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách: žiadne


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov

Výučba nasledujúcich predmetov na PrF TU v Trnave: Teória práva, Argumentačné praktikum, Výberový seminár z teórie práva, Sociologicko-právny výskum, Metodológia a metodika vedeckej práce.

Počet vyškolených doktorandov: 0


12. Stáže a štipendiá: žiadne


13. Akademické ceny a ocenenia: žiadne


14. Iné