Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BOĎO, Pavol - LEPÁČEK, Marek - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Antioxidant activity of cemtirestat : L-26. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 22. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy) Typ: AFD
 • BOĎO, Pavol - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Cemtirestat Disulfide was Generated After Quenching of DPPH Radical by Cemtirestat Monomer. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 9. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
 • BOĎO, Pavol - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan. Dimerizácia cemtirestatu v lipozómoch vystavených peroxylovým radikálom a jej zvrátenie tiol-disulfidovou výmenou s GSH. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 51. (Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Česko-slovenské farmakologické dny) Typ: GII
 • KRÁTKÝ, Martin - ŠRAMEL, Peter - BOĎO, Pavol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - VINŠOVÁ, Jarmila** - ŠTEFEK, Milan**. Novel rhodanine based inhibitors of aldose reductase of non-acidic nature with p-hydroxybenzylidene functional group. In European Journal of Medicinal Chemistry, 2023, vol. 246, art. no. 114922. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 1.143 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0223-5234. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2022.114922 (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HAMDI, A. - YASEEN, M. - EWES, W.A. - BHAT, M.A. - ZIEDAN, N.I. - EL-SHAFEY, H.W. - MOHAMED, A.A.B. - ELNAGAR, M.R. - HAIKAL, A. - OTHMAN, D.I.A. - ELGAZAR, A.A. - ABUSABAA, A.H.A. - ABDELRAHMAN, K.S. - SOLTAN, O.M. - ELBADAWI, M.M. Development of new thiazolidine-2,4-dione hybrids as aldose reductase inhibitors endowed with antihyperglycaemic activity: design, synthesis, biological investigations, and <em>in silico</em> insights. In JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 1475-6366, DEC 31 2023, vol. 38, no. 1. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/14756366.2023.2231170., Registrované v: WOS
 • LEPÁČEK, Marek - BOĎO, Pavol - BALLÓOVÁ, Alexandra - MACH, Mojmír - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Cemtirestat’s impact on neurobehavior and diabetic peripheral neuropathy in zdf rat model : L-27. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 22-23. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny) Typ: AFD
 • LEPÁČEK, Marek - BOĎO, Pavol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Cemtirestat, a Multi-Targeted Drug, Reduced Symptoms of Diabetic Peripheral Neuropathy. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 13. ISBN 978-80-89991-11-2. (APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
 • LEPÁČEK, Marek - BOĎO, Pavol - VILLANT, Patrik - PAVLOVIĆ, Jelena - BUČKOVÁ, Mária - PANGALLO, Domenico - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Interakcie medzi črevnou mikrobiotou a cemtirestatom u ZDF potkanov. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 63. (Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Česko-slovenské farmakologické dny) Typ: GII
 • MARTINIAKOVÁ, Monika** - KOVÁČOVÁ, Veronika - MONDOČKOVÁ, Vladimíra - ŠVÍK, Karol - LONDZIN, Piotr - FOLWARCZNA, Joanna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - OMELKA, Radoslav**. The Effects of Prolonged Treatment with Cemtirestat on Bone Parameters Reflecting Bone Quality in Non-Diabetic and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. In Pharmaceuticals, 2023, vol. 16, no. 4, art. no. 628. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.799 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph16040628 Typ: ADCA
 • ŠTEFEK, Milan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ADDOVÁ, Gabriela - BOHÁČ, Andrej. Zlúčenina cemtirestat disulfid, prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie : patentový spis SK 289100 B6, dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 09.08.2023 vo Vestníku ÚPV SR č. 15/2023. Int. Cl.: C07D 487/04, A61K/53, A61P 35/00. Majiteľ: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v.v.i., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SK : International publication number WO 2022/132058 A1. International publication date: 23. 06.2022. International patent classification: A61K 31/53 , A61P 35/00, C07D 48/04. Applicants: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava (SK), Univerzita Komenského v Bratislave , Šafárikovo námestie 6, 814 99, Bratislava. (SK) = Cemtirestat disulfide, prodrug of aldo-keto reductase inhibitor, preparation, pharmaceutical composition and use thereof. Banská Bystrica ; Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2023. 12 s., 28 p. Typ: AGJ
 • ŠTEFEK, Milan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ADDOVÁ, Gabriela - BOHÁČ, Andrej. Zlúčenina cemtirestat disulfid, prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie : patentový spis č. 289100, druh dokumentu: B6, čislo prihlášky: 50074-2020. Dátum podania prihlášky: 14.12.2020. Dátum zverejnenia prihlášky: 30. 6. 2022, Vestník ÚPV SR č.:12/2022. Dátum vydania patentovej listiny: 31.7.2023. Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 9.08.2023, Vestník ÚPV SR č.: 15/2023. Int. Cl. (2006.01): C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 35/00. Majiteľ: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, verejná výskumná inštitúcia Bratislava, SK; Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023. 12s. Typ: AGJ
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus